АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

End Function. Якщо функція повинна бути доступна для всіх процедур з усіх модулів, то перед нею ставлять слово Public

Читайте также:
  1. Correlation of style, norm and function in the language
  2. End Function
  3. End Function
  4. Measurement of AC frequency and phase angle. Design and function of frequency and phase meters.
  5. Other syntactical functions of the Infinitive
  6. Predicative Constructions that Function as Objects
  7. Stylistic function notion
  8. The notion of style in functional stylistics
  9. WAYS OF RENDERING THE LEXICO-GRAMMATICAL MEANINGS AND FUNCTIONS OF THE ENGLISH INFINITIVE
  10. Блок обчислення математичних функцій Math Function

Якщо функція повинна бути доступна для всіх процедур з усіх модулів, то перед нею ставлять слово Public. Якщо поставити слово Private, то функція буде доступною тільки для процедур з того ж самого модуля, в якому функція визначена.

Список аргументів містить імена змінних із зазначенням типу, записані через кому. Ці аргументи називаються формальними пара­метрами. А type вказує на тип значення, яке набуває функція.

Обов'язковим у тілі функції є оператор, в якому імені функції присвоюється значення. Достроковий вихід із тіла функції здійснює оператор Exit Function.

Виклик функції здійснюється в операторі присвоювання, в пра­вій частині якого записується ім'я функції та фактичні параметри.

Під час виклику функції фактичні параметри підставляються замість формальних, потім виконуються всі оператори тіла функції, і змінній присвоюється обчислене значення. Між формальними і фак­тичними параметрами встановлюється відповідність за номером в списку параметрів. Повинні виконуватися такі правила:

ü кількість фактичних параметрів повинна співпадати з кількістю формальних;

ü тип кожного фактичного параметра повинний збігатися з типом відповідного формального параметра;

ü фактичним параметром може бути змінна, константа або вираз відповідного типу.

Створена функція автоматично включається до списку функцій Excel у категорію «Определенные пользователем» і може викликатися з будь-якої клітини активної робочої книги. В цьому випадку парамет­рами можуть бути також і адреси клітин.

Задача 9.1. Написати функцію користувача для обчислення по заданій формулі та процедуру, яка її викликає.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)