АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Теоретичні відомості. Тип даних визначає множина припустимих значень, що може приймати зазначена перемінна

Читайте также:
 1. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського.
 2. Азербайджанська Республіка: загальні відомості
 3. Виникнення і природа свідомості
 4. Виникнення і природа свідомості. Свідомість і мова.
 5. Виникнення свідомості
 6. Властивості наукової свідомості людини та систематизація науки
 7. Гідність як категорія моральної свідомості
 8. Деформації правосвідомості
 9. Загальні відомості
 10. Загальні відомості
 11. Загальні відомості й теоретичні положення
 12. Загальні відомості про ВАТ АТП «17461»

Тип даних визначає множина припустимих значень, що може приймати зазначена перемінна. У VBA є такі основні типи даних:

· Byte - байт, для запису цілих чисел від 0 до 255;

· Boolean - логічний, може приймати одне з двох значень - True - істина, або False - неправда;

· Integer - ціле число, може приймати значення від -32768 до 32767;

· Long - довге ціле, у якому зберігаються числа до 2147483648;

· Single – дійсне число з плаваючою комою, у якому зберігаються числа до 3,4*1038;

· Double – дійсне число з плаваючою комою подвійної точності;

· Currency - грошовий;

· Date - дата і час;

· Object - покажчик на об'єкт;

· String - рядок символів;

· Варіант - будь-який тип даних, обумовлений при присвоюванні значень.

Наприклад:

Dim x As Integer, st As String, d As Date

Для введенняданих є функціяInputBox:

InputBox("Текст повідомлення ", "Заголовок вікна", Значення за замовчанням, Xpos, Ypos, Файл довідки)

Для виведенняданих є функція MsgBox:

MsgBox("Текст повідомлення ", Кнопки, "Заголовок вікна", Файл довідки)

VBA має великий список функцій для роботи з перемінними різних типів:

Ім’я функції Призначення функції
Abs() Абсолютний розмір - Ix
Atn() Arctg(x)
Cos() Cos(x)
Exp() Экспонента, exp(x) - ex
Log() Логарифм натуральний x
Rand() Випадкове число з інтервалу (0,1)
Sin() Sin(x)
Sqr() Квадратний корінь із x
Tan() Tg(x) - тангенс
Int() Ціла частина від аргументу x
  CStr() Перетворить аргумент до типу рядок
  Now() Поточна дата і час
  Day, Month, Year() День, місяць і рік для аргументу типу дата
     

Умовний оператор

 

Якщо дії в програмі повинні виконуватись в залежності від виконання чи не виконання певної умови, то використовують умовний оператор, який дозволяє організувати розгалуження в програмі і має формат:

IF умова THEN

інструкції 1

ELSE

Інструкції 2

END IF

Алгоритм роботи оператора:

1. Якщо значення умови дорівнює істині, то виконується інструкція 1 і управління передається на оператор, що слідує за інструкцією2 (тобто інструкція 2 не виконується).2. Якщо значення виразу -- неправда, то виконується.Інструкція 2.

Для запису умов можна використовувати операції порівняння =, <, <=, >, >=, <> та логічні операції AND, ORіNOT.

Декілька умов можна перевірити, використовуючи логічні опе­рації або вкладені умовні оператори.

Частина ELSEможе бути відсутня

IF умова THEN оператор

Інколи в програмі необхідно вибрати один з кількох варіантів. В цьому випадку буває раціональним використання оператора Case що має такий формат

 

Select Case выраз

Case список 1 значень виразу

Інструкції 1

Case список 2 значень виразу

Інструкції 2

. . . . . . . . . . . . . .

Case Else

Інструкції для Else


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.012 сек.)