АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Загальні відомості. Програма вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра

Читайте также:
 1. Адміністративна структура БМР має три органи: загальні збори акціонерів, рада директорів і правління.
 2. Азербайджанська Республіка: загальні відомості
 3. Виникнення і природа свідомості
 4. Виникнення і природа свідомості. Свідомість і мова.
 5. Виникнення свідомості
 6. Властивості наукової свідомості людини та систематизація науки
 7. Гідність як категорія моральної свідомості
 8. Деформації правосвідомості
 9. Економічний протекціонізм і вільна торгівля. Причини «вибіркової» протекціоністської політики і загальні тенденції до лібералізації міжнародної торгівлі
 10. З ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 11. Загальні вимоги
 12. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Програма вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.030509 «Облік і аудит».

На сьогоднішній день обробка економічної інформації перетворилася на самостійний науково-технічний напрям з великою різноманітністю ідей і методів. Окремі компоненти процесу обробки даних досягли високого ступеня організації і взаємозв’язку, що дозволяє об’єднати всі засоби обробки інформації на конкретному економічному об’єкті поняттям «Економічна інформаційна система» (ЕІС).

При вирішенні управлінських, економічних, завдань, завдань бухгалтерського обліку істотного значення для спеціалістів набуло вміння застосовувати ресурси та можливості спеціалізованих бухгалтерських програм, сучасних інформаційних технологій. Однак для того, щоб повною мірою використовувати можливості обчислювальної техніки та мереж, треба ці можливості знати, вміти користуватися новими програмними продуктами, ресурсами інформаційних технологій, комп’ютерних мереж, які на сучасному ринку технологій швидко оновлюються.

Мережні інформаційні технології в бухгалтерському обліку — це комплекс методів і засобів автоматизованого оперативного отримання та переробки початкових даних господарської діяльності у достовірну інформацію для прийняття рішень за допомогою програмних і апаратних засобів комп’ютерних мереж з метою досягнення оптимальних ринкових параметрів об’єкта управління, чи, іншими словами, сукупність процесів циркуляції і переробки інформації економічного характеру та описання цих процесів.

Вивчення дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку» сприяє формуванню у студентів системи знань у галузі теорії та практики застосування основ облікової інформатики, складу облікових задач, особливостей їх розв’язування за умов використання різних технологій оброблення економічної інформації; різних сучасних програмно-технічних засобів автоматизації бухгалтерського обліку; оволодіння навичками роботи в локальних і глобальних комп’ютерних мережах з метою використання їх можливостей для отримання вихідних даних та розв’язання економічних питань.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку» є процес розширеного суспільного відтворення (виробництва, обміну і невиробничого споживання суспільного продукту), а також використання господарських засобів у цих процесах, які узагальнюються у грошовому вимірнику, для надання інформації, необхідної для управління і контролю. 

Міждисциплінарні зв’язки.

Курс ґрунтується на знаннях, отриманих студентами під час вивчення курсів «Інформатика та комп’ютерна техніка», «Фінансовий облік», «Бухгалтерський облік», «Фінанси», «Гроші та кредит», «Економіка підприємства». Його засвоєння сприятиме кращому розумінню предмета навчальних дисциплін: «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті», «Звітність підприємств», «Міжнародні стандарти обліку», «Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності» тощо.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)