АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Теоретичні відомості

Читайте также:
 1. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського.
 2. Азербайджанська Республіка: загальні відомості
 3. Виникнення і природа свідомості
 4. Виникнення і природа свідомості. Свідомість і мова.
 5. Виникнення свідомості
 6. Властивості наукової свідомості людини та систематизація науки
 7. Гідність як категорія моральної свідомості
 8. Деформації правосвідомості
 9. Загальні відомості
 10. Загальні відомості
 11. Загальні відомості й теоретичні положення
 12. Загальні відомості про ВАТ АТП «17461»

Двовимірний масив об’являється у програмі заданням імені та двох розмірів, які пишуться у круглих дужках. Наприклад:

Dim x(4,6)As Integer ‘ матриця цілих чисел з 4

‘ рядків і 6 стовпців

Двовимірний масив розміщується в пам’яті рядками, займаючи послідовні ячейки пам’яті.

Задача 8.1 Переставити рядки двовимірного масиву цілих чисел, що має M рядків та N стовпців з максимальною та мінімальною сумою непарних елементів. Вважати, що ці суми єдині..Позначення:

min – мінімальна сума непарних елементів по рядках,

k_min – номер рядка, який її містить;

max – максимальна сума непарних елементів по рядках,

k_max – номер рядка з цією сумою.

Для обміну значеннями елементів використаємо змінну t. Для підрахунку суми використаємо змінну S.

Створимо форму як на рисунку 7.1.

Розмістимо на формі елемент управління напис – LblRez. На етапі проектува­ння встановимо його властивість LblRez.Caption = " " . В програмі напишемо код, який розміщує на його місці інформацію про те, які рядки поміняли місцями.

 

 

txtM

txtN

 

cmdRun –––––––→

 

txtA ––––→

 

LblRez ––––––→

 

←––––––––––– CmdExit

 

Рисунок 8.1 – Приклад роботи форми


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)