АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Чи можемо ми говорити про завоювання Литовськими князями Русі, чи варто говорити про мирне приєднання Русі до Великого князівства Литовського? Відповідь обґрунтуйте

Читайте также:
 1. Билет 15.Правление Ивана III Великого и Василия III. Характеристика внутренней и внешней политики.
 2. Борьба Церкви с ересью монофизитсва. IV Вселенский собор. Томос папы Льва Великого.
 3. Ваша відповідь?
 4. Великого и отца Отечества. 1721 г., 22 октября
 5. Вибір оптимального варіанта СМ методом мікровартостей
 6. Випишіть литовського князя, під час правління якого вперше було ліквідовано удільні князівства України-Руси, зазначте, які це були князівства, в якому столітті це сталося.
 7. Відповідь
 8. Відповідь
 9. Відповідь
 10. Відповідь
 11. Відповідь
 12. Відповідь

Дії литовців на теренах України не мали характеру експансії, схожої на завоювання монголів. Збройне протистояння у боротьбі за українські землі відбувалося переважно між литовцями та іншими чужинцями – претендентами за спадщину Київської Русі. Місцеве населення або зберігало нейтралітет і не чинило опору або ж підтримувало утвердження литовського правління, яке витісняло золотоординське. Литовська влада була м’якшою, толерантнішою ніж татарська. На приєднаних до литви землях руські князі зберігали свою автономність. Процес збирання українських земель Литвою іноді називали «проникненням, приєднанням» Майже до кінця XIV ст. Велике князівство Литовське було своєрідною федерацією земель-князівств, повноцінними, рівноправними суб’єктами якої виступали землі Київщини, Чернігово-Сіверщини, Волині та Поділля. Збереглася стара система управління, у якій лише руська князівська династія Рюриковичів поступалася місцем литовській Гедиміновичів. Оскільки власне литовські етнографічні землі у цей час становили лише десяту частину новоствореної держави, литовські правителі, намагаючись втримати під своїм контролем інкорпоровані землі, послідовно дотримувалися правила «Старого не змінювати, а нового не впроваджувати».

 

Які позитивні і негативні наслідки, на Вашу думку, мала для України Люблінська унія?

Лю́блінська у́нія 1569 (від лат. unia - союз) — угода про об'єднання Королівства Польського та Великого князівства Литовського в єдину федеративну державу — Річ Посполиту, що була затверджена у місті Люблін 1 липня 1569 року.Передумови Унії: 1). Українська, білоруська, литовська шляхта хотіла мати такі саме права, що і польська.2).Війни з Московською державою вимагали багато коштів.3).У війні Московської держави з Лівонією, Литва підтримала Лівонію.4) Кошти потрібні для оборони від татар.5). Шляхта ВКЛ(Велике Князівство Литовське) хотіла полегшити воєнну повинність6).Магнати ВКЛ проти Унії.Наслідки ЛУ(Люблінської Унії):1).Литва у складі Р.П. (Речі Посполитої) має право на автономію, тому має свої закони, суд, мову, військо та казну.2) На чолі РП король, який є виборним, а литовські феодали мають право обирати короля.3). Українські землі відійшли до Польщі та складали 7 воєводств. У кожному воєводстві був сеймик в якому були українська шляхта і українські магнати.Значення ЛУ:1) Українські землі під владою кріпосницької і католицької Польщі-негативний наслідок2). Більшість укр..земель у складі однієї держави-позитивний наслідок.Що ріднить і що розрізняє між собою умови укладання між Польською Короною і Великим князівством Литовським Кревської унії та Люблінської унії? Які політичні наслідки ці унії мали для українських земель?

Кре́вська у́нія 1385 року(КУ) — угода, укладена між Польщею і Великим князівством Литовським 14 серпня 1385 р. у м. Крево (Білорусь).Угода передбачала об'єднання Литви і Польщі в єдину державу шляхом шлюбу польської королеви Ядвіґи (з династії П'ястів) і литовського князя. За умовами унії Владислав ІІ Ягайло зобов'язувався прийняти разом з язичницьким населенням Литви хрещення за католицьким обрядом, обернути на користь Польщі свою великокнязівську казну, повернути до польської корони всі відторгнені на той час її території і, головне, назавжди приєднати до неї землі Литви і Литовської Русі. Кревська унія сприяла об'єднанню польсько-литовських сил для боротьби проти агресії Тевтонського ордену. Польські феодали намагалися використати Кревську унію для загарбання українських і білоруських земель, що були під владою Литви. Проти Кревської унії виступила литовсько-українська опозиція на чолі з князем Вітовтом, двоюрідним братом Ягайла, яка домоглася збереження Великого князівства Литовського як окремої незалежної держави (див. Городельська унія 1413). У 1392 за Острівською угодою Ягайло був змушений визнати Вітовта своїм намісником, a 1398 Вітовт проголошує себе повновладним Великим князем Литовським під номінальнoю зверхністю польського короля, чим фактично розриває Кревську унію. Лю́блінська у́нія 1569 (ЛУ)(від лат. unia - союз) — угода про об'єднання Королівства Польського та Великого князівства Литовського в єдину федеративну державу — Річ Посполиту, що була затверджена у місті Люблін 1 липня 1569 року.Унії ріднить між собою спроба об’єднати ВКЛ та Польщу, але досягнення об’єднання різне. За часів КУ було вирішено зробити об’єднання за допомогою шлюбу, але польська шляхта була незадоволено, що керувати країною мав би король з ВКЛ, а пізніше був опір українських та литовських магнатів і КУ була скасована.ЛУ складалась з інших засад, наприклад, король РП був виборним, також ЛУ сприяли завнішні фактори:У 15 столітті ВКЛ-слабке, а Московська держава(МД) посилюється, тому ВКЛ потрібна допомога для протистояння МД. Українські землі частково були захоплені Польщею6 Галичина, Західна Волинь.

Політичні наслідки Уній(для українського народу):1).Українські землі під владою кріпосницької і католицької Польщі-негативний наслідок.2). Більшість укр..земель у складі однієї держави-позитивний наслідок.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)