АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Зазначте причини створення козацтва. Які теорій походження козацтва Вам відомі? Розкрийте зміст деяких з них

Читайте также:
 1. V. Зміст теми заняття.
 2. Аналіз деяких типових конфліктів у військових колективах
 3. Безробіття населення: види, структура, причини
 4. Бухгалтерський баланс,його побудова, зміст і оцінка статей.
 5. В) становлять зміст соціального захисту безробітних.
 6. Вдосконалення ветеринарної справи в державі, створення державної, відомчої та приватної ветеринарної медицини
 7. Взаємозв'язок етапів аналізу з метою і змістом робіт
 8. Виберіть серед держав ту, що утворилася у 1449 р. і зазначте, яку політику щодо українських земель проводили її правителі у XVст., коли ця держава припинила своє існування.
 9. Визначити зміст «соціології молоді» – 15 б.
 10. Визначте зміст соціального конфлікту – 15 б.
 11. Визначте зміст соціології молоді – 15 б.
 12. Вимоги до змісту загальної середньої освіти

Причини створення козацтва: 1)феодальна експлуатація селянства, прогресуюче закріпачення; 2)зростання великого феодального землеволодіння, яке слугувало каталізатором процесу господарського освоєння і колонізації нових земель; 3)зростання зовнішньої загрози з боку турків і татар; 4) посилення національного і релігійного гніту; 5)природне прагнення людей до самозбереження, самоствердження і самореалізації.

Теорії походження: 1)"соціальна" - пояснює козацтво масовою втечею селян у вільні землі внаслідок економічного, поліичного, національного і релігійного гніту; 2)"захисна" - пояснює появу козацтва на південних рубежах необхідністю захисту від турків і татар;

3)"бродницька" - козаки - це нащадки степового племені бродників; 4)"хозарська" - козаки - нащадки степового племені хозарів; 5)"чорно-клобуцька" - козаки - нащадки степового племені чорних клобуків, яке проживало у пограничному зі Степом Пороссі; 6)"уходницька" - ототожнює козаків з появою на Наддніпрянщині вільних озброєних людей, які прийшли туди за здобиччю і на промисли; 7)"черкаська" - пов*язує появу козаків з міграцією черкасів у Подніпров*я; 8)"автохтонна" - козаки - нащадки вічових громад Київської Русі, які за литовського панування перетворились на військово-службові формування, підпорядковані литовському князю; 9)"татарська" - козаки - нащадки татарських поселень Київщини, які злились з місцевим елементом і утворили якісно нову верству; 10)"болохівська" - козаки - нащадки болохівців, які проживали в автономних громадах Київської Русі і добровільно прийняли протекторат Орди.

 

Зазначте запорізького гетьмана, який здійснював найбільш вдалі морські походи проти Османської імперії та сприяв відновленню Православної Церкви в Речі Посполитої (зазначте, коли це сталося). Наведіть основні фрагменти його біографії.

П. Конашевич-Сагайдачний (1582 – 1622)

Гетьман Петро Сагайдачний походив зі шляхетної родини, здобув прекрасну освіту в Острозькій академії, а потім пішов на Січ і став козаком. Відвага, розум і талант політика дозволили йому вирізнитися і очолити Запорізьку Січ. Козацький флот за Сагайдачного налічував кілька сотень чайок, який здійснював найбільш вдалі морські походи проти Османської імперії. Величезну роль гетьман відіграв у справі захисту православ’я. Саме він у 1629 р. сприяв вступу всього війська Запорізького до Київського патріарха Феофана, який призначив київського митрополита і єпископів, відновивши церковну ієрархію. За допомогою Сагайдачного в Києві було відкрито братську школу. Він сприяв об’єднанню зусиль козацтва, церкви і городян у справі захисту православ’я. Петро Сагайдачний – один з найвидатніших політиків України ХVІІ ст. Першим великим походом Петра Сагайдачного як ватажка запорожців став морський похід на Варну 1606 року. Під час цього походу, козаки здобули фортецю, що до того вважалася неприступною, захопили 10 турецьких галер із вантажем та екіпажами. 1607 року запорожці провели великий похід на Кримське ханство під проводом Сагайдачного. 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)