АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Відповіді до теми № 5 «Українська національно-демократична революція 1917 – 1921 рр.»

Читайте также:
 1. Відповіді до теми № 4 «Україна у складі Російської та Австро-Угорської імперій»
 2. Відповіді на тести
 3. Вкажіть номер неправильної відповіді. Аварійні події на АЕС за збільшенням тяжкість класифікується по рівнях шкалою МАГАТЕ 1990г.
 4. Вкажіть номер неправильної відповіді. Для виконання завдань по охороні громадського порядку організовуються:
 5. Вкажіть номер неправильної відповіді. До хімічних речовин із задушливою дією і ефектом марнотратника відносяться:
 6. Вкажіть номер неправильної відповіді. Захист органів дихання від фосгену:
 7. Вкажіть номер правильної відповіді.
 8. Вкажіть номер правильної відповіді. Гранично допустима річна ефективна доза опромінення населення в мирний час складає:
 9. Вкажіть номер правильної відповіді. На скільки відсотків був викид ядерного палива на Чорнобильській АЕС при аварії?
 10. Вкажіть номер правильної відповіді. Перша хімічна токсична речовина, яку було використано німцями в 1915 г. проти англо-французьких військ?
 11. Вкажіть номер правильної відповіді. У одному ТВЕЛі міститься ядерного палива?

Випишіть українських діячів, які у 1917-на початку 1918 рр. очолювали Україну та її уряд, зазначте, яку назву мала тоді українська держава.

Михайло Грушевський. (29 вересня 1866, Холм (нині Польща) — †25 листопада 1934, Кисловодськ (Росія)) — український історик, організатор української науки, політичний діяч і публіцист, голова Центральної ради (1917—1918), автор понад 2000 наукових праць.

УНР.

Володимир Винниченко.

Очолив Генеральний секретаріат і був генеральним секретарем внутрішніх справ.УНР.

Павло Скоропадський

29 квітня 1918 року Павло Скоропадський, гідний представник гетьманського роду, сміливий генерал, взяв владу в Україні. Українська держава.

 

2. Випишіть документи, що проголошували утворення УНР та її незалежність, зазначте час їх прийняття і чинники, які зумовили їх появу.

III Універсал

20 листопада (7 - за старим стилем) 1917 — проголосив Українську Народну Республіку (УНР), формально не пориваючи федеративних зв'язків з Росією, і демократичні принципи: свободу слова, друку, віровизнання, зборів, союзів, страйків, недоторканість особи й помешкання; оголосив національну автономію для меншостей (росіян, поляків, євреїв), скасував смертну кару, як також право приватної власності на землю й визнав її власністю всього народу без викупу, установив 8-годинний робочий день, оголосив реформу місцевого самоврядування, визначив 9 січня 1918 днем виборів до Українських Установчих Зборів, які мали бути скликані 22 січня 1918.

IV Універсал

22 січня 1918 — проголосив УНР «самостійною, ні від кого незалежною, вільною суверенною державою українського народу», а виконавчий орган, Генеральний Секретаріат — Радою Народних Міністрів. Він замінив постійну армію міліцією, доручив провести вибори народних рад — волосних, повітових і місцевих, установив монополію торгівлі, контроль над банками, підтвердив закон про передачу землі селянам без викупу, прийнявши за основу скасування власності і соціалізацію землі. Доручив Раді Народних Міністрів продовжувати розпочаті переговори з центральними державами і довести до підписання миру; закликав усіх громадян УНР до боротьби з більшовиками.

 

Випишіть українські партії, на які спирався П. Скоропадський під час свого приходу до влади (відзначте, коли це сталося), інтереси яких соціальних верств вони репрезентували, назвіть їх лідерів.29 квітня 1918 року Павло Скоропадський, гідний представник гетьманського роду, сміливий генерал, взяв владу в Україні.

У середині березня 1918 року Павло Скоропадський утвердив опозиційну до Ради політичну організацію, сформовану з військовиків і землевласників, під назвою «Українська Громада» (пізніше «Українська Народна Громада»), що увійшла у тісний контакт з Українською демократично-хліборобською партією В’ячеслава Липинського та Миколи Міхновського (на той час він вже був в одній команді з Липинським) та Союзом земельних власників з метою домогтися спільними зусиллями зміни уряду і внутрішньо-економічної політики Ради.

За кілька тижнів боїв війська Директорії, 14 грудня 1918 року, оволоділи столицею Української Держави. Майже всі національні сили, що сконсолідувалися, примусили Павла Скоропадського зректися гетьманства, що сталося того ж дня.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)