АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вкажіть номер правильної відповіді. На скільки відсотків був викид ядерного палива на Чорнобильській АЕС при аварії?

Читайте также:
 1. IX.3.Закономерности развития науки.
 2. Ni – число абонентских номеров для i- ой ТС.
 3. А)Равномерный метод.
 4. Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище
 5. Безусловная оптимизация для одномерной унимодальной целевой функции
 6. Бесконечная равномерно заряженная нить
 7. Бронирование номеров
 8. В очаге ядерного поражения
 9. Вещества, которые способствуют гетеролитическому разрыву связей в мономерах и образованию иона, называются катализаторы (Кt).
 10. Визначення зольності твердого палива
 11. Визначення цетанового числа дизельного палива по збігу спалахів
 12. Вимірювання струмів методом ядерного магнітного резонансу (ЯМР)

1. 3 %

2. 10 %

3. 20 %

4. 50 %

 

66. Які з нижче перерахованих висловлювань про іонізуючі випромінювання є вірними:

1. Активність радіоактивної речовини - це повний заряд іонів одного знаку в одиниці маси повітря.

2. При внутрішньому опроміненні гамма-випромінювання набагато небезпечніше, оскільки мають велику проникаючу здатність.

3. Експозиційна доза характеризує не лише енергію випромінювання, але і його біологічний ефект.

4. Гамма-випромінювання має велику проникаючу здатність і малу іонізуючу дію.

 

67. Вкажіть номери двох правильних відповідей. Вражаючі чинники при викидах радіоактивних речовин з реактора:

1. Радіоактивна дія на персонал

2. Газа - аерозольна суміш радіонуклідів

3. Радіоактивні речовини

4. Радіоактивне забруднення місцевості

5. Іонізуюче випромінювання або радіоактивне забруднення

 

68. Вкажіть номер правильної відповіді. Аварія на радіаційно-небезпечному об'єкті, що призводить до виходу або викиду радіоактивних речовин і (чи) іонізуючих випромінювань за передбачені проектом для нормальної експлуатації цього об'єкту, називається ... аварією:

1. Радіаційно-хімічною

2. Радіаційно-технічною

3. Радіаційно-біологічною

4. Радіаційною аварією

5. Радіаційно-промисловою

 

69. Вкажіть номер правильної відповіді. Промені, що мають найбільшу проникаючу здатність:

1. Альфа

2. Бета

3. Нейрони і гамма

4. Ультрафіолетові

70. Вкажіть номер неправильної відповіді. Під радіаційно-небезпечним об'єктом розуміють науковий, промисловий або оборонний об'єкт, при аваріях або руйнуваннях якого можуть статися масові радіаційні ураження людей, тварин, рослин і радіоактивне забруднення середовища. До типових радіаційно-небезпечних об'єктів відносяться:

1. Атомні електростанції

2. Підприємства по виготовленню хімічних реактивів

3. Підприємства по виготовленню ядерного палива

4. Підприємства по переробці відпрацьованого ядерного палива і похованню радіоактивних відходів

5. Ядерні енергетичні установки на об'єктах транспорту

 

71. Вкажіть номер правильної відповіді. Нині в 45 країнах світу експлуатується ядерних реакторів:

1. Близько 1000

2. Близько 500

3. Близько 200

4. Близько 300- ядерних реакторів, що будуються

1. Близько 300

2. Близько 100

3. Близько 70

4. Близько 60

- працює науково дослідницьких реакторів

1. Більше 500

2. Більше 300

3. Більше 100

4. Більше 200

72. Вкажіть номер правильної відповіді. Загальна кількість атомної енергії, що виробляється у світі складає:

1. 40%

2. 10%

3. 5%

4. 20%

Вкажіть номер правильної відповіді. У якому році була побудована перша АЕС у світі?

1. 1945

2. 1950

3. 1954

4. 1960

Вкажіть номер правильної відповіді. Кількість працюючих АЕС в Україні?

1. 6

2. 5

3. 4

4. 3


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)