АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Витягання відпрацьованих касет з реактора робиться під водою спеціальною перевантажувальною машиною з дистанційним управлінням

Читайте также:
  1. РУЧНИЙ НАСОС; 2- НАСАДКА; З- КАСЕТИ З IT; 4- ЗАХИСНІ КОВПАЧКИ: 6- ПРОТИДИМНІ ФІЛЬТРИ.
  2. Число витков основной обмотки трансреактора, соответствующее отводам

107. Вкажіть номер правильної відповіді. Який поглинач нейтронів в реакторі РВПК-1000:

1. Вода

2. Графітові стержні

3. Бор

4. Вода з бором

 

108. Вкажіть номер правильної відповіді. Ядерний реактор ВВЕР складається з:

1. 2 контурів

2. 3-х контурів

3. 4-х контурів

109. Вкажіть номер правильної відповіді. Ураново-графітний канальний реактор РВПК (реактор великої потужності канальний) по своїх габаритах істотно більший за корпускулярних, та зате вони набираються повторенням однакових елементів порівняно невеликих розмірів, що дозволяє легко налагодити їх масове виробництво:

Реактор розміщується у бетонній шахті:

1. 23-23 м

2. 22,4-22,4 м

3. 20,2-20,2 м

4. 21,6-21,6 м

Заввишки:

1. 22 м

2. 23 м

3. 24 м

4. 25,5 м

110. Вкажіть номер правильної відповіді. Кладка ядерного реактора РВПК циліндричної форми служить уповільнювачем нейтронів, виконана з:

1. Цирконію

2. Бору

3. Графіту

Її маса:

1. 1700 т

2. 1600 т

3. 1500 т

111. Вкажіть номер правильної відповіді. Графітова кладка ядерного реактора РВПК складається з окремих, зібраних в колони блоків з вертикальними циліндричними отворами уздовж усієї висоти кладки, в які встановлюються технологічні канали в кількості :

1. 1564

2. 1693

3. 1712

4. 1623

Разом з цим система управління і аварійного захисту, які розташовуються в центральних отворах графітової кладки, є каналів:

1. 221

2. 211

3. 180

4. 294

112. Вкажіть номер правильної відповіді. У кожному технологічному каналі ядерного реактора РВПК розміщується касета з двома технологічними складками. Кожне складання складається з твелів:

1. 18

2. 19

3. 20

4. 21

З довжиною частини, що виводить тепло:

1. 3,5 м

2. 2,8 м

3. 3,1 м

4. 3,8 м

113. Вкажіть номер правильної відповіді. Висота ядерного реактора РВПК складає:

1. 4,2 м

2. 3,8 м

3. 4,9 м

4. 7 м

А діаметр:

1. 10,2 м

2. 9,8 м

3. 12,4 м

4. 11,8 м

114. Вкажіть номер правильної відповіді. Як ядерне паливо ядерного реактора РВПК використовується діоксид урану збагачення, що спікся, по урану - 235:

1. 1%

2. 8%

3. 2%

4. 5%

115. Вкажіть номер правильної відповіді. Загальне завантаження ядерного реактора РВПК складає:1. 180 т

2. 192 т

3. 178 т

4. 185 т

Вкажіть номер правильної відповіді. Ядерний реактор РВПК одноконтурний, теплоносієм служить знесолена звичайна вода, яка підводиться знизу до кожного технологічного каналу. Піднімаючись вгору і омиваючи Твели, вона перегрівається і частково випаровується. Відведення пароводяної суміші з верхньої частини технологічних каналів до сепараторів, здійснюється по індивідуальних трубопроводах.

Очищені в сепараторі від радіоактивних продуктів суха пара поступає по трубопроводах до турбін. Конденсат пари, що відпрацювала в турбіні, через сепаратор знову повертається в реактор. Тиск пари на виході з реактора:

1. 6,1 МПа

2. 6,5 МПа

3. 5,9 МПа

4. 6,0 МПа

А температура:

1. 260 0С

2. 280 0С

3. 300 0С

4. 250 0С

117. Вкажіть номер неправильної відповіді. Після аварії на ЧАЕС прийняті заходи по підвищенню надійності і безпеки вже діючих установок:

1. Збільшена кількість регулюючих стержнів з 30 до 70-80, які поглинають нейтрони, що істотно знижує реактивність реактора при збільшенні пара

2. Встановлені системи прогнозування стану погоди

3. Встановлені додаткові сигналізатори режиму роботи головних циркуляційних насосів

4. Автоматизовані системи розрахунку запасу реактивності і аварійної зупинки реактора


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)