АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Випишіть українські землі, що напередодні 1941 р. були приєднані до складу УРСР, зазначте, коли і внаслідок яких подій це сталося

Читайте также:
 1. а) відношенню кількості елементарних подій, що сприяють події до кількості всіх
 2. Алгебра випадкових подій
 3. Б у дельті Дунаю внаслідок нагромадження твердого річкового стоку
 4. Боротьба польських, литовських, угорських та ординських феодалів на українські землі у 14 ст.
 5. Виберіть серед держав ту, що утворилася у 1449 р. і зазначте, яку політику щодо українських земель проводили її правителі у XVст., коли ця держава припинила своє існування.
 6. Види подій
 7. Випадкові події. Класифікація подій
 8. Випишіть військові операції часів Першої світової війни (укажіть хронологічні межі), які відбувалися на Україні. Зазначте час їх проведення.
 9. Випишіть ім’я останнього кошового отамана Запорізької Січі. Стисло відтворіть його біографію.
 10. Випишіть литовського князя, під час правління якого вперше було ліквідовано удільні князівства України-Руси, зазначте, які це були князівства, в якому столітті це сталося.
 11. Випишіть східнослов'янські землі, що увійшли до Київської Русі за часів правління князя Володимира Святославовича, зазначте роки правління князя.
 12. Випишіть та запам'ятайте латинські юридичні терміни, формули, сентенції, наведені в Додатку III ( всі № №, що закінчуються на цифру 1, наприклад: № 1, № 11, № 21 . . . №1141 ).

Галичина (17 вересня 1939 р. на підставі "пакту Молотова-Ріббентропа" радянські війська вступили на територію Галичини, де було встановлено тоталітарний режим, розпочалися масові репресії проти місцевого населення. В таких умовах 26 жовтня 1939 р. т. зв. "Народні Збори Західної України" ухвалили рішення про включення Західної України до складу Радянської України. На землях Галичини було утворено 4 області УРСР - Львівську, Станіславівську (з 1962 р. - Івано-Франківська), Тернопільську та Дрогобицьку (у 1959 р. об'єднана зі Львівською)).

Волинь (згідно з рішенням Народних зборів у Львові)

Буковина (В результаті таємних домовленостей між СРСР та Німеччиною і ультиматуму СРСР до Румунії румунські власті 28.6.1940 залишили Північну Буковину, яка була окупована радянськими військами. Згдно з рішенням Верховної Ради СРСР від 2.8.1940 було утворено Чернівецьку область у складі Української РСР.)

 

Випишіть, у хронологічній послідовності, військові операції, що мали місце на території України у 1941р., зазначте точну дату їх проведення.

Битва Луцьк-Рівне-Дубно (23 червня 1941)

Оборона Одеси (5 липня-16 жовтня 1941)

Оборона Києва (7липня-19 серпня 1941)

Оборона Севастополя (30 жовтня 1941-4 липня 1942)

 

Які адміністративні одиниці перебували у німецькій зоні окупації під час Другої світової війни, хто з нацистських діячів їх очолював, які українські території до них входили.

Трансністрія, рейхскомісаріат Україна, Варшавське генерал-губернаторство, Закарпаття, Краківське генерал-губернаторство.

У німецькій зоні окупації під час Другої світової війни знаходився «рейхскомісаріат Україна», до складу якого входили Подніпров’я і Волинь з центром у м. Рівне. А на посаду рейхскомісара України А. Гітлер призначив Еріха Коха, відомого своєю жорстокістю і нетерпимістю до слов’ян.

Випишіть, у хронологічній послідовності, військові операції, що мали місце на території України у 1942 р., зазначте їх точну дату, вкажіть, як вони позначилися на становищі на фронті.

30.10.1941 – 4.07.1942рр. – оборона Севастополя (Однако значение его обороны трудно переоценить. Это была не просто упорная оборона одного города, а целая эпопея, оказавшая огромное влияние на весь ход войны и сыгравшая исключительную роль в отражении наступления южной группы немецких армий.Борьба защитников Севастополя оказала огромную помощь нашему фронту за сотни километров от этого города. Севастополь был нужен фашистам еще в октябре-ноябре 1941 года, а они сумели захватить его ценою огромных потерь только в июле 1942 года.)

26.12.1941 - 2.01.1942рр. – Керченська операція (Як підсумок – було захоплено такий необхідний оперативний плацдарм, відвернуто висадку фашистських військ на Кавказ і створено передумову для звільнення Кримського півострова.)

Травень 1942 – Барвінківсько-Лозівська операція (Німецькі та союзницькі їм війська з оптимізмом розпочали літній наступ одразу в двох напрямках: на Волгу до Сталінграда та на Кавказ. Відтоді вся Україна опинилася під ворожою окупацією. Багато життів забрала і харківська катастрофа 1942-го. Але вона стала останньою битвою на велике оточення, яку виграли німці. Тепер вже їм судилося потрапити в котел під Сталінградом).

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)