АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Види подій

Читайте также:
 1. а) відношенню кількості елементарних подій, що сприяють події до кількості всіх
 2. Алгебра випадкових подій
 3. Випадкові події. Класифікація подій
 4. Випишіть українські землі, що напередодні 1941 р. були приєднані до складу УРСР, зазначте, коли і внаслідок яких подій це сталося.
 5. Властивості ймовірностей подій
 6. Вплив революційних подій(1917-1920) на розвиток укр.літ-ри та видав.справи
 7. Ймовірність об’єднання несумісних подій
 8. Ймовірність об’єднання сумісних подій
 9. Ймовірність перетину подій
 10. Класифікація випадкових подій
 11. Розділ 1.1. Види подій

 

Під подією в теорії ймовірностей розуміють усякий факт, що у результаті іспиту може відбутися чи не відбутися.

Наприклад: подія – поява герба при підкиданні монети, подія – улучення в мішень при пострілі, подія – витяг туза з колоди карт, подія – первістком у певній родині є хлопчик, подія – 1 серпня в Донецьку буде дощ.

Достовірною називається подія, яка при даному комплексі умов неодмінно відбудеться.

Неможливою називають подію, яка при даному комплексі умов не може відбутися.

Випадковою називається подія, яка при даному комплексі умов може відбутися чи не відбутися.

 

Кілька подій утворюють повну групу подій у даному випробуванні, якщо в результаті випробування неодмінно повинна з’явитися хоча б одна з них.

Наприклад: події , , утворюють повну групу, якщо: подія – менш двох помилок на сторінці, подія – одна помилка на сторінці, подія – більш однієї помилки на сторінці.

Кілька подій називаються несумісними в даному випробуванні, якщо ніякі дві з них не можуть з’явитися разом.

Наприклад: при виборі однієї карти будуть несумісними події: подія – поява туза, подія – поява дами, подія – поява валета, подія – поява десятки.

 

Події називаються сумісними в даному випробуванні, якщо поява однієї з них не виключає появи інших.

 

Кілька подій називаються рівноможливими в даному випробуванні, якщо в силу симетрії немає основ вважати, що одна з подій є об’єктивно більш можливою, ніж інші.

Наприклад: рівноможливими при одному підкиданні монети будуть такі події: подія – поява “цифри”, подія – поява “герба”.

Випадок називають сприятливим події , якщо поява цього випадку сприяє настанню даної події.

Наприклад, при підкиданні гральної кісти події – “появі парного числа очок” сприяють три результати .

Протилежними в даному випробуванні називають дві несумісні події і , які утворюють повну групу.

Наприклад: подія – улучення при пострілі, подія – промах.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.066 сек.)