АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ДЛЯ РІШЕННЯ ДЕЯКИХ ЗАДАЧ СТАТИСТИКИ

Читайте также:
 1. I. ГИМНАСТИКА, ЕЕ ЗАДАЧИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
 2. I. Решение логических задач средствами алгебры логики
 3. I. Розв’язати задачі
 4. I. Ситуационные задачи и тестовые задания.
 5. II. Основные задачи и функции
 6. II. Решение логических задач табличным способом
 7. II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИ
 8. II. Цель и задачи государственной политики в области развития инновационной системы
 9. III. Решение логических задач с помощью рассуждений
 10. III. Цели и задачи социально-экономического развития Республики Карелия на среднесрочную перспективу (2012-2017 годы)
 11. IV. Определите, какую задачу взаимодействия с практическим психологом поставил перед собой клиент.
 12. IV. Розв’язати задачі

 

У цьому розділі показані прийоми роботи з популярним пакетом Microsoft Excel для середовища Windows по обчисленню статистичних характеристик даних.

Програмним забезпеченням для рішення цілого ряду обчислювальних задач може служити Excel – могутній електронний процесор, який оснащений сотнями різних функцій і можливостями їх реалізації. Багатофункціональність Excel не дозволяє навіть коротко зупинитися на всіх основних властивостях системи та її можливостях. Ми розглянемо лише деякі можливості, пов’язані із введенням і статистичною обробкою числових даних.

Коротко нагадаємо основні правила користування пакетом Excel. Для відкриття Excel досить двічі клацнути лівою кнопкою миші на ярличку Excel або виконати команду Пуск – Программы Microsoft Excel. Для закриття Excel виконати команду Файл – Выход (попередньо бажано зберегти і закрити робочі книги, інакше Excel запропонує зробити це перед виходом).

Зауваження.Пункт будь-якого меню звичайно називають командою, тому що він спричиняє виконання деякої дії. Словосполучення Выполнить команду (выбрать команду) означає, що необхідно установити на неї курсор і клацнути лівою клавішею миші.

Після відкриття Excel на екрані ми побачимо вікно додатка:

 

 

Рисунок 1

 

У першому рядку – рядок заголовка, у другому рядку – меню, у третьому – панель інструментів Стандартна, у четвертому – панель Форматування, у п’ятої – рядок формул. Далі розташоване вікно робочої книги і смуги прокручування, у нижній частині екрана рядок стану. Кожна клітина однозначно ідентифікується номером рядка і стовпця, наприклад: А1, В2 і т.д. Клітина може містити текстову, числову і символьну інформацію.

Вибрав команду Формат – Ячейки можна задати необхідний формат, наприклад: дата, число, час, процентний і т.д.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)