АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Графічне представлення даних

Читайте также:
 1. А) Ревізія розрахунків за відшкодуванням завданих збитків
 2. Автоматизовані банки даних (АБД), їх особливості та структура.
 3. Бази даних, їх призначення та основні елементи.
 4. Блок збереження даних у робочій області То Workspace
 5. В цьому випадку буде запропоновано вказати список таблиць і їх полів, і на підставі цих даних буде створений запит.
 6. Вивід декількох графіків в одне графічне вікно
 7. Графічне зображення варіаційних рядів
 8. Експериментальних даних
 9. Електронні таблиці. Табличний процесор, запуск, відкриття й збереження документа. Копіювання, переміщення й видалення даних, форматування даних.
 10. Завданих порушенням вимог щодо охорони праці
 11. Запити на вибірку даних.

Для побудови діаграми дискретного варіаційного ряду потрібно виділити область клітин А1:В7 (клітини, в яких знаходяться дані). Після цього можна викликати Мастер диаграм або вибрати команду, що падає меню Вставка-Диаграмма. На другому кроці вибирають тип діаграми Точечная (можна зі з’єднаними точками, або із окремо розташованими точками) і область побудови діаграми на цьому листі чи на новому листі. Для опису діаграми можна заповнити легенду (наприклад, Об’єм товарообігу, тис.грн.), назва осей: вісь – роки, вісь – величина товарообігу (рис. 3).

 

Рисунок 3

 

Гістограма. Обчислюють вибіркові і накопичені частоти улучення ряду даних в інтервали, а також може виводити відповідні графіки (модуль 3). Границі інтервалів можна вказати (звичайно задають верхні границі інтервалів). Якщо не задати границі, то Excel сам розіб’є аналізований ряд на інтервалі з кроком :

,

де – найбільша варіанта, – найменша варіанта, – кількість членів ряду.

Гістограму можна побудувати автоматично, для цього досить виділити необхідний діапазон і натиснути F11.

 

 

Рисунок 4

 

Одним з основних плюсів Excel є можливість створення формул і використання готових функцій для обробки масивів чисел (а так само текстів і символів).

Для введення формули необхідно набрати в порожній клітині “=”, а потім за допомогою операцій ^, *, /, + зв’язати вихідні дані в клітинах, результат розрахунку з яких ми бажаємо одержати.

При введенні формул зручно використовувати вбудовані функції (існує кілька сотень вбудованих функцій, що дозволяють обробляти чисельну, текстову і символьну інформацію), використовуючи так звані діалогові вікна, що вказують послідовність введення даних і зменшують можливості допущення помилки.

При рішенні різних задач у Excel можна використовувати, як у формулах, так і незалежно, вбудовані функції. На панелі Стандартнаяза допомогою кнопки Вставка функциивідкриємо діалогове вікно майстра функцій (бажано після установки в Меню Сервис надбудови Пакет анализа), що містить 13 різних категорій функцій.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)