АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Статистичний аналіз даних в Excel

Читайте также:
 1. I. Основы применения программы Excel
 2. Microsoft Excel
 3. MS EXCEL
 4. А) Ревізія розрахунків за відшкодуванням завданих збитків
 5. Автоматизовані банки даних (АБД), їх особливості та структура.
 6. Алгоритм однофакторного дисперсійного аналізу
 7. АНАЛІЗ ABC-XYZ В УПРАВЛІННІ МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАПАСАМИ
 8. Аналіз беззбитковості підприємства
 9. Аналіз валового прибутку підприємства
 10. Аналіз виробничого левериджу
 11. Аналіз деяких типових конфліктів у військових колективах
 12. Аналіз етапів інноваційного циклу

Категорія функцій Статистические є однією з самих багаточисельних. Вона містить 78 статистик (функцій оброблюваних даних): середнє, дисперсію, максимальне і мінімальне значення; квантілі статистик -Стьюдента, – Фішера-Снедекора, – хі-квадрат Пірсона, нормального закону; частоту улучення в задані інтервали масиву даних (ЧАСТОТА) і багато чого іншого. Крім того, ряд функцій дозволяє розрахувати ймовірності того, що випадкова величина прийме значення або величина не перевищить значення для законів розподілу випадкової величини часто зустрічаються, такі наприклад, функції Гипергеомет і Отрбиномрасп – повертають для гіпергеометричного і від’ємного біноміального законів відповідно; функції Биномрасп, ПУАССОН, Экспрасп, нормрасп повертають (значення інтегральних, а в останніх двох випадках диференціальних функцій у точці ) для біноміального, пуассонівського, експоненціального і нормального законів відповідно.

Розглянемо одержання основних параметрів розподілу на прикладі врожайності соняшника (ц/га).

Описова статистика. Ця команда генерує статистичний звіт для незгрупованого масиву чисел: характеристики положення і варіації, найбільше і найменше значення, коефіцієнти асиметрії та ексцесу, суму, граничну помилку довірчого інтервалу (рівень надійності ) для середньої при заданому рівні надійності.

Виконаємо команду Сервис – Анализ данных – Описательная статистика, заповнимо параметри діалогового вікна (при рівні значимості ). У результаті одержимо лист книги Ecxel, який зображено на рисунку 5.

Рисунок 5

 

Параметри діалогового вікна “Описательная статистика”:

ü Вхідний діапазон: введіть посилання на клітини, що містять аналізовані дані. Посилання повинне складатися як мінімум із двох суміжних діапазонів даних, організованих у виді стовпців або рядків.

ü Групування: встановіть перемикач у положення По столбцам або По строкам залежності від розташування даних у вхідному діапазоні.

ü Мітки в першому рядку/Мітки в першому стовпці: встановіть перемикач у положення Метки в первой строке, якщо перший рядок у вхідному діапазоні містить назви стовпців. Встановить перемикач у положення Метки в первом столбце, якщо назви рядків знаходяться в першому стовпці вхідного діапазону. Якщо вхідний діапазон не містить міток, то необхідні заголовки у вихідному діапазоні будуть створені автоматично.ü Рівень надійності: встановіть прапорець, якщо у вихідну таблицю необхідно включити рядок для рівня надійності. У поле Уровень надежности введіть необхідне значення. Наприклад, значення 95% обчислює рівень надійності середнього зі значимістю 0.05.

ü К-ий найбільший: встановіть прапорець К-ий наибольший, якщо у вихідну таблицю необхідно включити рядок для k-го найбільшого значення для кожного діапазону даних. У відповідному вікні введіть число k. Якщо k дорівнює 1, цей рядок буде містити максимум з набору даних.

ü К-ий найменший: встановіть прапорець К-ий наименьший, якщо у вихідну таблицю необхідно включити рядок для k-го найменшого значення для кожного діапазону даних. У відповідному вікні введіть число k. Якщо k дорівнює 1, цей рядок буде містити мінімум з набору даних.

ü Вихідний діапазон: введіть посилання на ліву верхню клітину вихідного діапазону. Цей інструмент аналізу виводить два стовпця для кожного набору даних. Лівий стовпець містить мітки статистичних даних; правий стовпець містить статистичні дані. Діапазон, який складається з двох стовпців статистичних даних буде виведений для кожного стовпця чи для кожного рядка вхідного діапазону в залежності від положення перемикача Групування.

ü Новий лист: встановіть перемикач на режим Новый лист, щоб відкрити новий лист у книзі і вставити результати аналізу, починаючи з клітини A1. Якщо в цьому є необхідність, введіть ім’я нового листа в поле, що розташоване напроти відповідного положення перемикача.

ü Нова книга: встановіть перемикач на режим Новая книга, щоб відкрити нову книгу і вставити результати аналізу в клітину A1 на першому листі в цій книзі.

ü Підсумкова статистика: встановіть прапорець на активізації режиму Итоговая статистика, якщо у вихідному діапазоні необхідно одержати по одному полю для кожного з наступних видів статистичних даних: Среднее, Стандартная ошибка (среднего), Медиана, Мода, Стандартное отклонение, Дисперсия выборки, Эксцесс, Асимметричность, Интервал, Минимум, Максимум, Сумма, Счет, Наибольшее (#), Наименьшее (#), Уровень надежности.

У таблиці 1 у третьому стовпці зазначені прийняті позначення і формули для цих статистик.

Таблиця 1

 

Врожайність соняшника, ц/га   Прийняті позначення
Среднее 24,88235294
Стандартная ошибка 0,889118669
Медиана 25,9
Мода 27,4
Стандартное отклонение 3,665930185
Дисперсия выборки 13,43904412
Эксцесс 1,448056468
Асимметричность -1,165524233
Интервал 13,8
Минимум 15,3
Максимум 29,1
Сумма
Счет
Наибольший 29,1 -
Наименьший 15,3 -
Уровень надежности (95,0%) 1,884846952

 

VIII. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.017 сек.)