АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аналіз етапів інноваційного циклу

Читайте также:
 1. Алгоритм однофакторного дисперсійного аналізу
 2. АНАЛІЗ ABC-XYZ В УПРАВЛІННІ МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАПАСАМИ
 3. Аналіз беззбитковості підприємства
 4. Аналіз валового прибутку підприємства
 5. Аналіз виробничого левериджу
 6. Аналіз деяких типових конфліктів у військових колективах
 7. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 8. Аналіз ефектів.
 9. Аналіз і оцінка зібраних у справі доказів
 10. АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ.
 11. Аналіз матеріалів

 

Таблиця В.1

Аналіз етапів інноваційного циклу

 

Етап Мета Інструментарій (методи досягнення мети) Результати
Вибір напрямків інноваційного розвитку Виявити перспективні напрямки розвитку в існуючих умовах з урахування перспектив їх зміни SWOT-аналіз, STP-аналіз, SNW- аналіз, SW- аналіз, методика, викладена у розділі 2 Напрямки розвитку, для реалізації яких є внутрішні і зовнішні умови
2 Генерація ідей інновацій (окремо для кожного з виділених напрямків розвитку) Генерація ідей нових товарів, технологій, методів організації виробництва і збуту Аналіз потреб і запитів споживачів. Мозкова атака, синектика, ліквідація ситуацій глухого кута, морфологічні карти  
Відбір ідей Відібрати ідеї, прийнятні для реалізації на даному конкретному підприємстві Якісно-кіль­кісна оцінка (із застосуванням експертних оцінок) для визначення: чи буде ринок для інновації? чи існує технічна і економічна можливість розробити, виготовити і просувати на ринку інновації? чи буде інновація приносити прибуток і як це позначиться на діяльності інноватора? Перелік відібраних для реалізації ідей та попереднє обґрунтування їх вибору
4 Розроблення задуму товару та його перевірка Виразити ідею товару у доступній і зрозумілій споживачам формі – задумі товару. Встановити ставлення споживачів до задуму товару (наприклад, шляхом анкетування) Запропонований Ф.Котле­ром підхід до розгляду задуму товару на трьох рівнях. Стандартні маркетингові опитування споживачів Словесний опис задуму, що супроводжується ескізами і принциповими схемами. Аналіз результатів опитування, враховуючи бланки анкет і опис методики опитування
5 Комплексний аналіз ринку і розроблення стратегії маркетингу щодо виведення товару на ринок Визначити ринкові перспективи нового товару. Розробити за­ходи комплексу маркетингу щодо просування нового товару на ринок Стандартні методики проведення ринкових досліджень і аналізу їх результатів; методики сегментації ринку; методики розроблення товарної, цінової, збутової і комунікаційної політики Програма маркетингу з виведення нового товару на ринок, яка має довгострокові і поточні цілі
Оцінка можливості досягнення цілей маркетингової програми Оцінити технічну і економічну можливість та доцільність розроблення, виготовлення і просування нової продукції на ринок Методи функціонально-вартісного аналізу (ФВА). Техніко-економіч­ний аналіз. Методи оцінки економічного ефекту і ефективності Техніко-економічне обґрунтування проекту виробництва нової продукції
7 Розроблення товару Розроблення конструкторської і технологічної документації. Виготовлення дослідних зразків і їх випробування у лабораторних умовах Стандартні конструкторські і технологічні підходи, підходи до організації виробничого процесу за місцем і часом. Методики випробувань Технічна документація (конструкторська і технологічна). Дослідні зразки. Звіти про випробування
Ринкові випробування нової продукції Оцінити ставлення споживачів до нової продукції, а також ефективність методів її просування на ринок Методики збору маркетингової інформації: експеримент, спостереження та ін. Рекомендації щодо доведення до вимог споживачів техніко-економічних характеристик продукції і методів її просування на ринок

 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)