АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ДОДАТОК Б. Методологія вибору напрямків інноваційного розвитку підприємства

Читайте также:
 1. Додаток 1
 2. Додаток 1
 3. Додаток 1
 4. Додаток 1
 5. Додаток 1
 6. Додаток 1 - Методика використання коригуючи положень при периферичних паралічах та парезах
 7. Додаток 1. Традиційне українське житло
 8. ДОДАТОК 10
 9. ДОДАТОК 11
 10. Додаток 13
 11. ДОДАТОК 2
 12. Додаток 2 - Спеціальні фізичні вправи при ураженні основних нервів верхньої кінцівки

Методологія вибору напрямків інноваційного розвитку підприємства

 

Таблиця Б.1

Послідовність попереднього вибору напрямків інноваційного розвитку у площині однієї класифікаційної групи (фрагмент)

 

Цілі Іннова-ційні орієн-тири Достатність ресурсів Рівень конкуренто-спромож-ності Ставлення до ризику Рекомендовані напрямки
класифікаційні ознаки напрямки
    Ринкові     Відпо-відні цілям підпри-ємства Надлишок Високий Схильний стратегічна спрямованість захисні
...
наступальні
  масштаби глобальні
локальні
Органі-заційно-управ-лінські Норма Середній Нейтраль-ний   рівень аналізу стратегічні
оперативні
функціональна діяльність виробничі
...
адміністративні
  строк реалізації довгострокові
середньострокові
короткострокові
  сфера застосування продуктові
...
ресурсні
    маркетингові позиції розроблення і реалізація нового товару
...
диверсифікація виробництва і збуту
... Нестача Низький Противник   спонукальні мотиви всебічні переваги
Вироб-ничі ...
ефект іміджу

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)