АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій

Читайте также:
 1. IV. Результати інвестиційної, операційної та фінансової діяльності
 2. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 3. Автоматизация и роботизация
 4. Алгоритм однофакторного дисперсійного аналізу
 5. Алгоритм роботи командирiв щодо попередження та подолання конфлiктних ситуацiй
 6. Алгоритми роботи посадових осіб щодо профілактики суїцидальних проявів
 7. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів
 8. АНАЛІЗ ABC-XYZ В УПРАВЛІННІ МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАПАСАМИ
 9. Аналіз активів та пасивів підприємства
 10. Аналіз беззбитковості підприємства
 11. Аналіз бюджетного фінансування соціального захисту населення в регіоні (Калуський район, Івано-Франківська область)
 12. Аналіз валового прибутку підприємства

 

Структура, динаміка і фондовіддача основних виробничих засобів – це фактори, які впливають на рівень рентабельності і фінансовий стан підприємства. Для підприємств важливо скільки власних коштів вкладено в основні засоби, оскільки в сучасних умовах підвищується маневреність підприємств у відношенні використання засобів праці, підвищується роль кредиту у формування основних засобів.

Методика аналізу ефективності вкладень підприємства в основні засоби, їх експлуатації і відновлення враховує ряд положень:

- функціональна корисність основних засобів збережуться протягом ряду років, тому витрати з їх придбання і експлуатації розподілені у часі;

- момент фізичної заміни (оновлення) основних засобів не співпадає з моментом їх вартісного заміщення, в результаті можуть виникнути збитки, які знижують фінансові результати діяльності підприємства;

- ефективність використання основних засобів оцінюється по різному в залежності від їх виду, характеру участі у виробничому процесі, оскільки основні засоби обслуговують не тільки виробничу сферу діяльності підприємства, але і соціально-побутову, культурну, природно-екологічну, оскільки ефективність їх використання визначається не тільки економічними, але і соціальними, екологічними та іншими факторами.

Основні засоби і поточні інвестиції в основні засоби здійснюють різносторонній вплив на фінансові результати діяльності підприємства. Теми і завдання аналізу основних засобів і довгострокових інвестицій подані в табл. 11.1.

Таблиця 11.1

Теми і завдання аналізу основних засобів і довгострокових інвестицій

Теми Основні завдання
Аналіз структури та динаміки основних засобів 1. оцінка розміру і структури вкладень капіталу підприємства в основні засоби (горизонтальний аналіз показників руху основних засобів). 2. Визначення характеру і спрямованості змін (вертикальний аналіз показників руху основних засобів). 3. Оцінка змін в інвестиційній політиці підприємства.

 

Продовження табл. 11.1

Аналіз оновлення та фондовіддачі основних засобів 1. Оцінка прогресивності та інтенсивності оновлення основних засобів. 2. Аналіз фондовіддачі. Факторний аналіз змін фондовіддачі.
Аналіз ефективності використання основних засобів 1. Аналіз рентабельності основних засобів. 2. Аналіз використання парка виробничого обладнання. 3. Аналіз використання обладнання у часі (баланс часу його роботи). 4. Інтегральна оцінка використання обладнання.
Аналіз ефективності витрат з складу і експлуатації обладнання 1. Аналіз витрат на капітальний ремонт основних засобів. 2. Аналіз витрат на поточний ремонт.
Аналіз ефективності інвестицій в основні засоби 1. Аналіз ефективності варіантів капітальних вкладень. 2. Оцінка ефективності залучення займів для інвестування.

 В процесі аналізу необхідно провести оцінку розмірів, динаміки і структури вкладень підприємства в основні засоби, виявити головні функціональні особливості виробничої діяльності (бізнесу) об’єкту, що аналізується. Для цього необхідно провести зіставлення даних на початок і кінець звітного періоду. Надалі складають узагальнену картину наявності та руху основних засобів у розрізі класифікаційних груп.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)