АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Виробнича діяльність будівельної організації

Читайте также:
 1. Авторитетні міжнародні організації
 2. АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ.
 3. Аналіз мережі охорони здоров’я: стан та розвиток, економічна (господарська) діяльність, ефективність та якість медичного обслуговування.
 4. В) фірми, які здійснюють свою виробничо-господарську діяльність у
 5. Види ефектів виробництва, пов’язаних з удосконаленням менеджменту організації
 6. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату
 7. Виробництво та виробнича функція
 8. Виробнича вібрація і її вплив на організм людини.
 9. Виробнича сітка
 10. Виробничі запаси будівельної організації
 11. Вкажіть базове положення генезису організації

 

Функціонування сучасного міста неможливо без чітко налагоджених зв’язків між ремонтно-будівельними організаціями. Ремонтно-будівельне виробництво отримує широке розповсюдження як в старих містах, так і в нових містах. Це пояснюється необхідністю застосування системи планово-попереджувальних ремонтів (ППР), яка забезпечує збереження фонду та його підтримку у працездатному стані.

Застосування системи ППР у вже існуючих містах здійснюється у складних умовах через дефіцит фінансових ресурсів, недостатні потужності ремонтно-будівельних організацій, великі обсяги фонду старих та нових забудівель. В нових містах значно менше факторів, які стримують застосування системи ППР. Основними складностями у вирішення завдання зменшення стримуючих факторів є недостатнє фінансове та ресурсне забезпечення ремонтно-будівельних організацій. В сучасних умовах розвитку економіки ці недоліки повинні бути повністю ліквідовані або зведені до мінімуму.

Системою ППР передбачено проведення оглядів і ремонтів будівель, у тому числі:

- загальний огляд будівель;

- частковий огляд;

- позачерговий огляд;

- поточний профілактичний ремонт;

- поточний непередбачений ремонт;

- вибірковий капітальний ремонт;

- комплексний капітальний ремонт.

Застосування системи ППР в різних галузях міст пов’язано з виникненням труднощів через відсутність чіткої системи складання планів ремонтно-реконструкційних робіт для міст, регіонів, держави. У зв’язку з цим планування та виконання ремонтно-реконструкційних робіт сьогодні здійснюється виходячи з фактичної наявності фінансових ресурсів з різних джерел, а е виходячи з планової схеми.

Здійснення капітального і поточного ремонтів об’єктів міського господарства має на меті часткове чи повне відновлення окремих конструктивних елементів, інженерного обладнання і повинно виконуватися періодично в плановому порядку у визначені терміни. Для нормального функціонування системи ППР необхідно на рівні міст створювати ремонтно-будівельні організації різної організаційно-правової форми, планування діяльності яких здійснювалося б централізовано за замовленням органів місцевого самоврядування. Це дозволить ліквідувати залишкові роботи та пов’язані з ними витрати, спрямувавши їх на виконання планових замовлень, які відповідають плановій забудові міст.Ремонтно-будівельне виробництво має ряд особливостей , які суттєво відрізняють його від нового будівництва. До них відносяться:

- збереження при ремонті і реконструкції будівель незмінних конструкцій (стіни, фундаменти);

- здійснення робіт в умовах існуючої міської забудови;

- ряд специфічних технологічних процесів (демонтаж конструкцій, елементів і систем, підсилення існуючих конструкцій та ін.).

Тому і підходи до організаційно-технологічної підготовки капітального ремонту і реконструкції будівель повинні бути іншими, ніж при капітальному будівництві. До того ж на відміну від нового будівництва принципові організаційно-технологічні рішення при ремонті та реконструкції приймають до початку проектування – при обстеженні будівель, які підлягають ремонту і реконструкції.

В ремонтно-будівельному виробництві рівень його організаційно-технічної підготовки нижче, ніж в новому будівництві. Однак удосконалення ремонтно-будівельного виробництво можливо лише на базі кардинального вирішення питань його ефективного організаційно-технологічного проектування. Так в ремонтно-будівельному виробництві РФ діє нормативний документ «Інструкція з розробки проектів організації і проектів виконання робіт з капітального ремонту житлових будівель».

Проект організації капітального ремонту (реконструкції) являє собою частину затвердженої проектно-кошторисної документації і розроблюється одночасно з іншими розділами з метою узгодження технічних та технологічних рішень з умовами та методами здійснення ремонтно-будівельних робіт.

Проект організації ремонту (реконструкції) виконує проектна організація, яка здійснює проектування, або спеціалізована проектна або проектно-технологічна організація за рахунок асигнувань на проектно-вишукувальні роботи. Проект є обов’язковим документом для всіх учасників інвестиційного процесу: інвесторів, замовників, підрядників, органів надзору. Його узгоджують з замовником, генеральним підрядником, власником будівель, органами місцевого самоврядування, на території яких здійснюються ремонтно-будівельні роботи.

‡агрузка...

Затвердження проекту організації ремонту чи реконструкції (у складі проектно-кошторисної документації) здійснюється у порядку, встановленому для затвердження проектно-кошторисної документації на будівництво.

Вихідними документами для розробки проекту організації ремонту (реконструкції) є:

- техніко-технічне обґрунтування, бізнес-плани;

- матеріали технічного огляду конструкцій, елементів і систем будівель, які підлягають реконструкції або ремонту;

- дані про можливості і терміни вивільнення (у разі необхідності) будівель від жильців і орендаторів;

- проектно-кошторисна документація на ремонт і реконструкцію;

- узгодження з підрядними організаціями рішення про застосування основних конструкцій та виробів, а також засоби механізації ремонтно-будівельних робіт;

- узгоджений порядок забезпечення об’єктів енергетичними ресурсами;

- дані про умови поставки і транспортування на об’єкти конструкцій, матеріалів, виробів, обладнання;

- дані про забезпечення об’єктів трудовими ресурсами;

- дані про умови соціально-бутового забезпечення робітників на весь період проведення ремонтно-будівельних робіт;

- дані про основні положення контрактів з іноземними підрядниками (у разі їх залучення).

Вищеперелічені матеріали замовники передають проектної організації.

До складу проекту організації ремонту (реконструкції) входять:

1. Календарний план.

2. Будівельний генеральний план з визначенням:

- існуючих будівель та тих, що підлягають зносу;

- будівель, споруд, інженерних мереж, які не підлягають реконструкції;

- постійних та тимчасових доріг, проїздів, площадок для доставки на об’єкти конструкцій, матеріалів, обладнання;

- джерел забезпечення об’єктів енергоносіями, місцями підключення тимчасових комунікацій до діючих;

- відкритих і закритих складів;

- місць установки основних машин і механізмів та зон їх дії;

- огороджень площадки;

- безпечних проходів робітників та осіб, які проживають або працюють у будівлях та зонах, які безпосередньо знаходяться біля об’єктам.

У випадках, коли для організації ремонтно-будівельних робіт необхідно використання території за межами площадки ремонту (реконструкції), крім рембудгенплану, у склад проекту організації ремонту (реконструкції) необхідно включати ситуаційний план із визначенням розташування під’їзних шляхів, проміжних складів, тимчасових ліній електропередач, схем відводу пішоходно-транспортних потоків та переносу технічних засобів регуліровки руху.

3. Відомості обсягів ремонтно-будівельних, монтажних і спеціальних робіт з виділенням робіт підготовчого періоду і розбивкою за очередями.

4. Відомості потреби в конструкціях, матеріалах, виробах, обладнанні по об’єкту в цілому, включаючи роботи підготовчого періоду з розбивкою за очередями.

5. Графіки потреби в потужностях, механізмах, транспорті по об’єкту в цілому.

6. Графік потреби в робочих кадрах із розбивкою його по категоріям.

7. Пояснювальна записка.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)