АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Види ефектів виробництва, пов’язаних з удосконаленням менеджменту організації

Читайте также:
 1. Авторитетні міжнародні організації
 2. Адміністративні методи менеджменту
 3. АНАЛИЗ ФУНКЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ И ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИНИМАЮЩИХ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ.
 4. Аналіз ефектів.
 5. АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ.
 6. Библиографический список книг В. А. Абчука по экономике, менеджменту, маркетингу и прикладной математике
 7. Види ефектів у масовій комунікації.
 8. Види і принципи екологічної політики. Теорія зовнішніх ефектів
 9. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату
 10. Вимірювання високих напруг з використанням електрооптичних ефектів Керра і Поккельса
 11. Виробнича діяльність будівельної організації

Під ефектом розуміють результат реалізації заходів, спрямованих на підвищення ефективності виробництва за рахунок економії всіх виробничих ресурсів. Але ефект сам по собі недостатньо характеризує діяльність людини. Для більш повної її характеристики важливо знати, з якими витратами отриманий цей ефект. Однакові витрати праці можуть дати різний ефект, і навпаки, той самий ефект може бути досягнутий різними витратами праці.

Ефективність у широкому розумінні означає співвідно­шення між результатом (ефектом) та витратами, які обумовили отримання цього ефекту.

Серед основних результатів (ефектів), пов’язаних з удосконаленням систем менеджменту на підприємстві, слід виділити наступні (табл. 9.1)

Таблиця 9.1.

Можливі ефекти (результати), по’язані з удосконаленням

менеджменту

Вид ефекту Показники
Економічний Характеризується збільшенням прибутку, отриманого шляхом економії від зниження собівартості чи збільшення виручки від зростання обсягу реалізації, або ціни продукції завдяки її новим якостям.
Науково-технічний Відображає зміну техніко-експлуатаційних і споживчих характеристик виробництва. При визначенні цього виду ефекту визначають: наскільки прийняті технічні рішення відповідають сучасним технологічним вимогам; який рівень і масштаб новизни інноваційних продуктів, чи ґрунтується він на інтелектуальному продукті чи на захищеній патентами інтелектуальній власності
Ресурсний Визначається за допомогою показників, які характеризують підвищення ефективності використання тих чи інших ресурсів: зростання продуктивності праці; зростання фондовіддачі; зниження матеріаломісткості тощо.
Соціальний Соціальні оцінки відображають внесок системи управління в покращення соціального середовища, а саме підвищення якості життя людей, що характеризується такими показниками: рівень життя — доходи населення; забезпечення житлом, комунальними послугами; спосіб життя — зайнятість населення, підготовка кадрів, забезпечення населення об'єктами освіти, культури, мистецтва, спорту, транспортним обслуговуванням; здоров'я і довголіття — покращення умов праці, розвиток сфери охорони здоров'я.
Екологічний Екологічний ефект оцінюється за допомогою системи відносних показників, які характеризують: шкоду, що завдається навколишньому середовищу, зниження промислових викидів в атмосферу, воду, ґрунт; зниження кількості відходів виробництва і можливість вторинної їх переробки; покращення екологічності продуктів, що виробляються; покращення ергономічності товарів (рівень шуму, вібрації, електромагнітного випромінювання)
Етнічно-культурний ефект Саме нові технології, в тому числі управлінські, формують культуру майбутнього життя, його систему цінностей, нові смаки, норми поведінки, відносин, які змінюються дуже швидко. Збільшується можливість свободи вибору методів самореалізації особистості, форм спілкування людей, відпочинку, розваг тощо.
     

 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)