АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Особливості адаптивних організаційних структур

Читайте также:
 1. B) социально-стратификационная структура
 2. I. Структурные принципы
 3. II. Типичные структуры и границы
 4. III. Анализ результатов психологического анализа 1 и 2 периодов деятельности привел к следующему пониманию обобщенной структуры состояния психологической готовности.
 5. III. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИХОДА
 6. IV. Современные методы синтеза неорганических материалов с заданной структурой
 7. VI. Рыночный механизм. Структура рынка. Типы конкурентных рынков
 8. VIII. Формирование и структура характера
 9. А. Лінійна організаційна структура
 10. Абсолютные и относительные показатели изменения структуры
 11. Абсолютные и относительные показатели изменения структуры
 12. Абстрактные структуры данных

Для організацій, які функціонують в умовах турбулентності, починаючи з 60-х років ХХ століття застосовуються адаптивні організаційні структури. До них відносять проектну та матричну організаційну структури.

Проектна організаційна структура – тимчасова структура, яка створюється для вирішення конкретної задачі (проекту). Головна мети її формування - зібрати в одну організаційну одиницю самих кваліфікованих спеціалістів для реалізації складного проекту. Після закінчення проекту структурна одиниця ліквідується, її члени або переходять в інший проект, або йдуть з організації.

Матрична організаційна структура. Однією з самих розповсюджених форм адаптивної структури є матрична структура (рис. 6.5).

 

 
 


 
 

 


Рис. 6.5. Проектно-матрична організаційна структура управління

В цій структурі всі члени групи підпорядковуються як керівникові проекту, так і керівникам тих функціональних підрозділів, в яких вони працюють постійно. Керівники проектів відповідають в цілому за ефективне використання всіх ресурсів, що відносяться до даного проекту. Керівники функціональних підрозділів делегують керівникові проекту частину своїх повноважень і контролюють хід виконування задач й ефективність використання ресурсів. Робітники проектних груп залишаються членами своїх функціональних підрозділів і повертаються в підпорядкування своїх функціональних керівників після розформування своєї проектної групи .

Переваги матричної структури:

- високий ступінь адаптації до змін у середовищі;

- наявність ефективних механізмів координації між багатьма складними і взаємозв’язаними проектами.

Недоліки матричної структури:

- обмежена сфера застосування;

- виникнення конфліктів на підставі “боротьби за владу” між функціональними керівниками і керівниками проектів.

 

Контрольні запитання

1. Надайте загальну характеристику бюрократичних форм організаційних структур управління.

2. Визначіть основні особливості, переваги та недоліки лінійної, функціональної, та інтегральної організаційних структур управління.

3. Які особливості, структура, перваги та недоліки дивізіональних структур управління?4. При яких умовах доцільно використовувати адаптивні структури управління? Які їх особливості, переваги та недоліки?

5. В чому полягає сутність організаційної діяльності?

6. Що називають організаційною структурою? Назвіть її елементи.

7. Дайте характеристику основним складовим організаційного процесу.

8. За якими принципами повинна проводитися організаційна діяльність?

9. Дайте визначення понять „повноваження”, „делегування повноважень”. Якими видами повноважень можуть наділятися менеджери організації?

10. Які методи можуть використовуватися в процесі організаційного проектування?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)