АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Групи документів

Читайте также:
 1. Види груп і характеристика основних якостей групи
 2. Визначення групи кредитних операцій за станом обслуговування позичальником боргу за ними. Класифікація кредитного портфеля
 3. Визначення групи крові за допомогою моноклональних антитіл анти –А та анти-В
 4. Виклад тексту документів
 5. Вимоги до бланків документів
 6. Вимоги до бланків документів. Оформлювання сторінки
 7. Вимоги керівних і нормативних документів по зберіганню спеціального майна цивільного захисту
 8. Вимоги щодо змісту та оформлення документів
 9. Вразливі групи населення. Необхідна допомога
 10. До м’якої групи, як виняток, належать також іменники : Ігор – Ігоря, якір – якоря, єгер – єгеря, лобур – лобуря, кучер (про волосся) – кучеря.
 11. До м’якої групи, як виняток, належать також іменники : Ігор – Ігоря, якір – якоря, єгер – єгеря, лобур – лобуря, кучер (про волосся) – кучеря.

1. За формою документи бувають текстові (рукописи, бланки, журнали, книги і т. п.), графічні (креслення, схеми, графіки, карти), аудіовізуальні, фотодокументи, кінодокументи та ін.

У свою чергу, текстові документи поділяють на:

загальні - документи, якими оформляють різні дії, відносини (накази, прохання, вимоги);

стандартні - документи, оформлення яких передбачено в певній послідовності і за суворо обов'язковими правилами (доручення, свідоцтво про народження. бланки планових докуменпв тощо);

типові – документи, для яких суворо визначені не тільки форма, а й зміст (типовий договір).

2. За строками надання: термінові (документи визначають дату виконання або дій); безстрокові.

3. За видами інформації виділяють 7 груп документів:

1) іформаційні документи і документи колегіальних органів
управління:

а) службові листи, службові телеграми, телефонограми, до-
відки, доповідні, пояснювальні та службові записки;

б) протоколи, стенограми.

2) організаційно-розпорядчі (адміністративні або ділові) документи - застосовуються в процесі здійснення організаційно-розпорядчих функцій управління:

а) організаційні - статути, положення, інструкції, правила внутрішнього розпорядку та ін.;

б) розпорядчі - рішення, розпорядження, накази, поста-
нови, ухвали;

3) обліково-фінансові документи - оформлення відкриття розрахунків у банку, заяви, зобов'язання, відмови від акцепту, акти, трудові угоди, доручення тощо;

4) документи з особового складу кадрів - документи про прийняття на роботу, підготовку і перепідготовку персоналу у зв'язку з розвитком виробництва, заяви про прийом на роботу, характеристики, накази по особовому складу, документи-контракти;

5) документи з господарсько-договірної діяльності - договори на поставки, підряди, господарські договори в науковій діяльності, у взаємовідносинах підприємств і банку, в попередній діяльності по створенню нових форм господарювання;

6) документи з господарсько-протекційної діяльності - протоколи розбіжностей до угод, комерційні акти, претензійні листи, позовні заяви;

7) документи з зовнішньоекономічної діяльності - документи з організації зовнішньоекономічних зв'язків, документи щодо створення спільних зв'язків, документи по створенню спеціальних підприємств.Документиодного виду мають загальне призначення і єдиний формуляр.

Формуляр - цесукупність розміщених у певному порядку реквізитів, властивих даним видам документів.

Реквізит- складова частина (елемент) документа. У реквізиті зазначають сукупність обов'язкових в документі даних, без яких він не може бути підставою для обліку та не має юридичної сили.

За призначенням ділові документимають вид оригіналу, копії, дубліката, витягу.

Контрольні запитання

1. Яке місце займають комунікації в управлінському процесі? Які основні елементи комунікацій?

2. Дайте характеристику основним етапам комунікаційного процесу.

3. За допомогою яких методів і засобів можуть здійснюватися комунікації? Охарактеризуйте їх переваги і недоліки.

4. Які види комунікацій використовуються в організації?

5. Визначіть основні переваги різних видів комунікаційних мереж.

6. Визначіть основні фактори, які перешкоджають ефективній комунікації.

7. Що представляє собою управлінська інформація? Які дані містить економічна інформація?

8. Які вимоги висуваються до інформації?

9. Яким чином класифікується управлінська інформація?

10. Що розуміють під терміном «документ»? Які групи документів використовуються в управлінській діяльності?

11. Що таке формуляр і реквізити документа?

12. Як поділяються ділові документи за призначенням?

13. За допомогою яких управлінських засобів можна підвищити ефективність комунікацій?

Тема 5. Сутність і зміст планування як функції


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)