АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Сучасні національні моделі менеджменту

Читайте также:
 1. II частина. Проблема спеціальних здібностей у сучасній диференційній психології
 2. Авторегресійні моделі прогнозування
 3. Аграрне виробництво в національній економіці. Форми господарювання і земельні відносини
 4. Адміністративні методи менеджменту
 5. Альтернативні моделі розвитку. Центральна проблема (ринок і КАС). Азіатські моделі. Європейська модель. Американська модель
 6. АНАЛИЗ ФУНКЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ И ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИНИМАЮЩИХ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ.
 7. Б) ринковій моделі.
 8. Библиографический список книг В. А. Абчука по экономике, менеджменту, маркетингу и прикладной математике
 9. Валовий внутрішній і валовий національній продукт
 10. Види грошей в сучасній економіці. Природа сучасних кредитно - паперових грошей
 11. Види ефектів виробництва, пов’язаних з удосконаленням менеджменту організації
 12. Вопрос№14: Національні особливості усна народна творчість. Звичаї та обряди українського народу в XIV - першій половині XVII ст.
Американська Модель Японська модель Європейська (німецька, маркетингова) модель
1. Наймання робітників на відносно короткий час 1. «Пожиттєве» наймання робітників 1. Довгострокове наймання
2. Індивідуальне прий­няття рішення 2. Колективне прий­няття рішення 2. Колективне прийняття рішення
3. Індивідуальна відповідальність 3. Колективна відповідальність 3. Індивідуальна відповідальність

Продовження табл. 2.3

4. Розвиток спеціалізованої ділової кар'єри (вертикальної) 4. Розвиток неспеціалізованої (диверсифікованої) ділової кар'єри (горизонтальної) 4. Помірно спеціалізована кар'єра (з елементами центроспрямованої)
5. Механізми явного, точного контролю 5. Механізми опосередкованого, неявного контролю 5. Неформальний контроль з формалізованими критеріями
6. Вибіркове відношення до людини як робітника 6. Відношення до робітника як до особистості 6. Цілісний підхід до людини (увага до родини)

 

У вітчизнянійц практиці управління менеджери використовують в основному Європейську модель менеджменту.

Контрольні запитання

1. Які загальноекономічні закони повинні враховутися в управлінській діяльності?

2. Дайте характеристику основних законів і закономірностей менеджменту.

3. Як змінювались приниципи управління в процесі еволюції менеджменту?

4. Які приницпи ефективного управління пропонуються сучасною теорією менеджменту?

5. Які вимоги пред΄являються до надійних і ефективних принципів бізнесу?

6. Яку роль відіграють методи управління у досягненні організаційних цілей?

7. Назвіть найбільш поширені форми прямої економічної дії на персонал.

8. Дайте характеристику основних способів адміністративно-правового впливу на працівників.

9. Назвіть основні форми соціологічних і психологічних методів управління персоналом. Перерахуйте і розкрийте зміст загальних функцій управління

10. Розкрийте зміст кожної конкретної функції управління

11. Яким чином взаємопов'язані загальні та конкретні функції управління

12. Обгрунтуйте зв΄язок між виконанням певних функцій управління і рівнями менеджменту1.Чому в різних країнах світу використовують різні моделі менеджменту?13. 2.Чем відрізняються американська, японська та європейські моделі менеджменту?

14. 3.Яка з моделей менеджменту найкраще придатна для Україні і чому?

 

Тема 3. Внутрішнє і зовнішнє середовище організації

 

1. Загальна характеристика внутрішнього і зовнішнього середовища організації

2. Характеристика елементів внутрішнього середовища

3. Характеристика зовнішнього середовища організації

 

Питання 1. Загальна характеристика внутрішнього і зовнішнього середовища організації

 

Ті фактори, які піддаються впливу з боку менеджменту, є умовно контрольованими і називаються внутрішніми.

Ті фактори, які самі є «суб'єктами» управління, тобто задають умови існування організації, називаються зовнішніми.

За ознакою ступеня змінності факторів зовнішнього середовища його можна умовно поділити на „спокійне” і „мінливе”.

Організаційно-економічні умови вробництва у «спокійному» зовнішньому середовищі можна охарактеризувати наступним чином:

- тривалі цикли життя товарів;

- наявність великого часу на розробку нових продуктів (технологій, послуг);

- головна умова в кооперації - ціна;

- збільшення розмірів компаній з пірамідальною структурою — утримання в структурі компанії власних експертних, транспортних, складських, дослідних, обслуговуючих підрозділів;

- масове виробництво;

- ефективність утримання великих складських приміщень для сировини і готової продукції.

Формування «мінливого зовнішнього середовища»почи­на­ється приблизно з кінця 70‑х, початку 80‑х років.

Мінливе (турбулентне) зовнішнє середовище характери­зується підвищеною нестійкістю, непередбачуваністю, а завдання менеджерів ускладнюються через зміну основних організаційно-економічних показників середовища, а саме:

- різке скорочення життєвих циклів товарів;

- зміна вимог до технічної підсистеми організації;

- ускладнення продукції;

- зміна відносин замовник-виробник (якість, надійність – основ­на умова кооперації);

‡агрузка...

- посилення конкурентної боротьби.

Питання.2. Характеристика елементів внутрішнього середовища

 

Загальну структуру елементів внутрішнього середовища організації можна представити наступним чином (рис.3.1).

Рис. 3.1. Структура елементів внутрішнього середовища організації

Цілі представляють собою кінцевий стан, якого організація прагне досягти в певний момент у майбутньому.

Правильно сформульовані організаційні цілі мають відповідати наступним вимогам:

- цілі мають бути конкретними та вимірювальними;

- цілі мають бути зорієнтованими в часі;

- цілі мають бути реалістичними, досяжними, такими, що не перевищують можливостей організації;

- цілі мають бути не суперечливими, узгодженими, взаємопов’язаними;

- цілі мають бути сформульовані письмово.

Цілі організації можна класифікувати за кількома критеріями (табл.3.1). Таблиця 3.1


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)