АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Управління

Читайте также:
 1. Автоматизовані системи управління процесом розформування составів на сортувальних гірках
 2. Адміністративні методи державного управління.
 3. Антикризове управління підприємством
 4. Верховна Рада та державне управління
 5. Верховна Рада та державне управління.
 6. Види аналізу за об’єктами управління
 7. Види організаційних структур управління
 8. Види організаційних структур управління маркетингом.
 9. Витягання відпрацьованих касет з реактора робиться під водою спеціальною перевантажувальною машиною з дистанційним управлінням.
 10. Військового управління
 11. Вітчизняний досвід управління якістю продукції
 12. Влада і управління. Державна влада

1. Економічні чинники - виявляються в необхідності відповідності таких показників:

а) матеріальних стимулів і економічних інтересів кожного робітника із загальними інтересами колективу;

б) управлінських рішень вимогам об'єктивних економічних законів.

2. Функціональні чинники - відповідність таких показників:

а) завдань і функцій управління поставленим цілям;

б) методів вирішення управлінських завдань критеріям ефективності роботи підприємства;

в) управлінських рішень вимогам безперервності і ритмічності руху виробничих фондів.

3. Організаційні чинники - відповідність таких показників:

а) змісту та якості роботи менеджерів їх посадовим інструкціям і законодавству;

б) прав, відповідальності і обов'язків менеджерів поставленим перед ними цілям;

в) інформованості робітників про головну мету підприємства і кінцеву мету своєї діяльності.

4. Техніко-технологічні чинники - відповідність таких показ­ників:

а) технічних засобів обробки інформації процедурам і завданням які виконують керівники;

б) кваліфікації зі спеціальної підготовки управлінських робочих вимогам ефективної експлуатації технічних засобів.

5. Соціальние фактори - відповідність таких показників:

а) соціально-психологічного клімату колективу вимогам підвищення трудової активності робітників;

б) інтересів робітників щодо забезпечення їх участі в управлінні підприємством.

Управлінська праця відноситься до найбільш складних видів людської діяльності, тому оцінка її ефективності не завжди може бути зроблена прямим шляхом через відсутність формалізованих результатів, кількісної оцінки результатів і витрат на виконання управлінської роботи.

На практиці для оцінки економічної ефективності системи управління найчастіше використовують три групи показників:

1. Загальні результативні показники виробничо-фінансової діяльності підприємства (непрямі методи оцінки):

- валова продукція в динаміці;

- вихід валової продукції на одного середньорічного працівника;

- приріст прибутку;

- збільшення обсягів реалізації продукції;

- зростання продуктивності праці;

- збільшення фондовіддачі;

- прискорення оборотності оборотних коштів;

- збільшення рентабельності виробництва;

- зменшення невиробничих витрат;- зниження трудомісткості продукції;

- зменшення обсягів незавершеного виробництва; зниження собівартості продукції;

- економія заробітної плати; зменшення втрат робочого часу;

2. Показники продуктивності управлінської праці:

- виробництво валової продукції на одного управлінського працівника або на 1 людино-день в управлінні;

- вихід валової продукції на 1 грн. витрат на управління;

- сума прибутку на 1 людино-день, витрачений в управлінні;

- зниження трудомісткості обробки управлінської інформації;

- механізації й автоматизації трудомістких операцій в сфері управління.

3. Показники економічності апарату управління:

- питома вага персоналу управління в загальній чисельності працюючих і загальному фонді оплаті праці;

- питома вага витрат на управління в собівартості продукції;

- скорочення управлінського персоналу, термінів обробки інформації;

- скорочення втрат робочого часу управлінського персоналу за рахунок поліпшення організації праці.

 

Контрольні запитання

1. Дайте визначення сутності контролю, як функції управління.

2. Дайте характеристику основних етапів процесу управлінського контролю

3. Ная які цілі спрямований випереджаючий, поточний і заключний контроль?

4. Яким вимогам повиненна відповідати ефективна система контролю?

5. Дайте характеристику основним інструментам фінансового контролю.

6. Яким чином здійснюється поточний контроль в організації?

7. Яким чином здійснюється контроль поведінки працівників в організації?

8. Які види відповідальності несе менеджер перед організацією та суспільством?

9. Яку роль відіграє етика в сучасній системі управління? Що розуміють під етичною поведінкою?

10. Назовіть основні причини неетичної поведінки?

11. Які підходи використовуються для прийняття етично складних рішень?

12. Які методи і заходи можна використовувати для забезпечення етичної поведінки працівників?

13. Чим відрізняються понгяття „ефект” та „ефективність виробництва”?

‡агрузка...

14. Які основні види ефектів (результатів) можна отримати завдяки удосконалення менеджменту організації?

15. Назвіть основні фактори, які сприяють або, навпаки, заважать ефективній роботі системи управління в організації.

16. Які показники використовуються для оцінки ефективності системи управління?

 

Рекомендована література


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)