АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 6. Організаційна діяльність як загальна функція

Читайте также:
 1. XV. 1. Загальна характеристика електрохімічних процесів
 2. А. Лінійна організаційна структура
 3. Аналіз мережі охорони здоров’я: стан та розвиток, економічна (господарська) діяльність, ефективність та якість медичного обслуговування.
 4. Біоценоз, загальна характеристика
 5. В) фірми, які здійснюють свою виробничо-господарську діяльність у
 6. Вектор-функція скалярного аргументу
 7. Виробництво та виробнича функція
 8. Виробнича діяльність будівельної організації
 9. Вкажіть номери неправильних відповідей. Загальна характеристика аміак:
 10. Вплив освітлення на виробничу діяльність.
 11. Глава 2. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА НАУКА
 12. Господарська діяльність населення Європи

Менеджменту

 1. Сутність та принципи організаційної діяльності
 2. Делегування повноважень як засіб формування організаційної структури управління
 3. Способи департаменталізації і методи проектування організаційних структур
 4. Загальна характеристика організаційних

структур управління

Питання 1. Сутність та принципи організаційної діяльності

Організаційна діяльність (організація як процес) – це процес визначення найбільш суттєвих зв΄язків між підрозділами, видами діяльності та повноваженнями посадових осіб з метою інтеграції і координації організаційних ресурсів для ефективного виконання поставлених завдань. Результатом цього процесу є створення організаційної структури.

Введите текст или адрес веб-сайта либо переведите документ.

Отмена

Organizatsionnaya struktura (angl. Organizational structure) — sovokupnostʹ sposobov, posredstvom kotoryh protsess truda snachala razdelyaet·sya na otdelʹnye rabochie zadachi, a zatem dostigaet·sya koordinatsiya dyeĭstviĭ po resheniyu zadach (Genri Mintsberg, «Struktura v kulake»). Po suti dela, organizatsionnaya struktura opredelyaet raspredelenie otvet·stvennosti i polnomochiĭ vnutri organizatsii. Kak pravilo, ona otobrazhaet·sya v vide organigrammy (angl. organigram) — graficheskoĭ shemy, elementami kotoroĭ yavlyayut·sya ierarhicheski uporyadochennye organizatsionnye yedinitsy (podrazdeleniya, dolzhnostnye pozitsii). Organizatsionnaya struktura — dokument, ustanavlivayushchiĭ kolichestvennyĭ i kachestvennyĭ sostav podrazdeleniĭ predpriyatiya i shematicheski otrazhayushchiĭ poryadok ih vzaimodyeĭstviya mezhdu soboĭ. Struktura predpriyatiya ustanavlivaet·sya ishodya iz obʺëma i soderzhaniya zadach, reshaemyh predpriyatiem, napravlennosti i intensivnosti, slozhivshihsya na predpriyatii informatsionnyh i dokumentatsionnyh potokov, i s uchëtom yego organizatsionnyh i materialʹnyh vozmozhnostyeĭ.

Перевод: русский > украинский

Під організаційною структурою управління підприємством розуміють склад, підпорядкованість, взаємодію і розподіл робіт за підрозділами і органами управління, між якими встановлюються певні відносини з приводу реалізації владних повноважень, потоків команд та інформації.Як правило, вона відображається у вигляді органіграми - графічної схеми, елементами якої є ієрархічно впорядковані організаційні одиниці (підрозділи, посадові позиції).

Структура підприємства встановлюється виходячи з обсягу і змісту завдань, що вирішуються підприємством, спрямованості та інтенсивності, що склалися на підприємстві, інформаційних і документаційних потоків, і з урахуванням його організаційних і матеріальних можливостей.

Елементами організаційної структури управління (ОСУ) виступають:

¾ підрозділи апарату управління;

¾ окремі управлінці, які виконують функції управління;

¾ зв΄язки між підрозділами і посадовими особами.

Формування організаційної структури означає організаційне закріплення тих чи інщих функцій за підрозділами апарату управління і визначення типу зв΄язків між ними.

Основними складовими організаційного процесу є:

¾ розподіл праці;

¾ департаменталізація – групування робіт та видів діяльності у певні блоки (групи, відділи, сектори, цехи, виробництва тощо);

¾ делегування повноваженьпідпорядкування кожної такої групи керівникові, який отимує необхідні повноваження;

¾ встановлення діапазону контролю – визначення кількості робітників, безпосередньо підпорядкованих даному керівникові;

¾ формування механізмів координації – забезпечення вертикальної та горизонтальної координації робіт та видів діяльності.

Принципи організаційної діяльності:

1. Принцип пропорційності - Введите текст или адрес веб-сайта либо переведите документ.

Отмена

ravnomernostʹ nagruzki na vse zvenʹya upravleniya;

Перевод: русский > украинский

рівномірність навантаження на всі ланки управління.

2. Принцип паралельности - Введите текст или адрес веб-сайта либо переведите документ.

Отмена

sopryazhennostʹ (soglasovannostʹ) dyeyatelʹnosti vseh strukturnyh podrazdeleniĭ organizatsii.

‡агрузка...

Перевод: русский > украинский

узгодженість діяльності всіх структурних підрозділів організації.

3. Принцип спеціалізації і розподілу праці - відповідність організаційної структури змісту діяльності об'єкта управління.

4. Приницп єдиноначалія – кожний працівник повинен виконувати розпорядження тількі одного лінійного керівника, якому він безпосередньо підкорюється.

5. Принцип діапазону контролю – необхідність обмеження кількості підлеглих у одного керівника.

Рекомендовані норми діапазону контроля для лінійних керівників:

4-7 осіб, якщо вони виконують різні функції;

8-20 осіб, якщо вони виконують схожі функції;

21-40 осіб, якщо вони виконують однакові функції.

6. Принцип виключення робіт – жодний керівник не повинен виконувати ту роботу, яку може успішно виконати підлеглий.

7. Принцип вертикальної ієрархії – всі розпорядження і доповіді про їх виконання повинні послідовно проходити по всіх рівнях системи управління.

8. Принцип узгоджуваності цілей, повноважень і відповідальності, відповідальності і стимулів – збалансованість прав, обов΄язків і повноважень.

Питання 2. Делегування повноважень як засіб формування організаційної структури управління

Делегування повноважень - це процес передачі частини функцій керівника іншим керівникам або співробітникам для досягнення конкретних цілей організації.

Повноваження – обмежене право використовувати ресурси системи задля виконання делегованих завдань. Межі повноважень визначаються правилами, процедурами, що існують у системі, або посадовими інструкціями.

Розрізняють два типи повноважень.

Лінійні повноваження - це повноваження, що передаються безпосередньо від начальника до підлеглого і далі до іншого підлеглого, відносно права розпоряджатися ресурсами і працівниками. Таким чином, лінійні повноваження створюють ієрархію управління в організації, так званий ланцюг команд. Лінійний керівник має право приймати рішення і діяти в межах власних повноважень без узгодження своїх дій з іншими керівниками;

Штабні повноваження - це право радити або допомагати керівникам, наділеним лінійними повноваженнями. У свою чергу, вони поділяються на чотири групи:

рекомендаційні;

з обов'язковим погодженням;

паралельні;

функціональні;

лінійні всередині апарату.

Для реалізації штабних функцій і повноважень в організаціях формують спеціальний штабний (адміністративний) апарат.

Лінійні повноваження формують субординаційний зв΄язок, а щтабні – координаційний зв΄язок.

Питання 3. Способи департаменталізації і методи проектування організаційних структур

Департаменталізація – це процес розподілу видів діяльності і ресурсів в логічні виробничі одиниці для виконання певних організаційних завдань.

Відомі наступні способи розподілу видів діяльності за окремими підрозділами:

1) за принципом розподілу на рівні за розміром групи;

2) за функціональною ознакою;

3) за територіальною ознакою.

4) на основі продукції, яка випускається.

5) на основі інтересів споживачів.

Проектування організаційних структур управління здійснюється на основі певних методів: 1) аналогій; 2) експортно-аналітичного; 3) структуризації цілей; 4) організаційного моделювання.

Процес проектування організаційної структури управління повинен бути заснований на спільному використанні названих вище методів.

 

Питання 4. Загальна характеристика організаційних


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)