АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розподіл функцій між лінійними і функціональними керівниками

Читайте также:
 1. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського.
 2. V. Для дискретної випадкової величини Х, заданої рядом розподілу, знайти:
 3. Біноміальний закон розподілу
 4. Блок обчислення математичних функцій Math Function
 5. ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ ВЛАДИ
 6. ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ
 7. Випадкові величини та їх розподіл
 8. Випадкові змінні х та у стохастично залежні, якщо зміна однієї з них викликає зміну розподілу другої (умовний розподіл однієї з них залежить від значень другої).
 9. Вікова фізіологія – це самостійна наука, завданням якої є вивчення закономірностей становлення і розвитку фізіологічних функцій організму в процесі онтогенезу.
 10. Властивості емпіричної функції розподілу
 11. Властивості функції розподілу
 12. Геометричний закон розподілу
№ п/п Керівник Функціональні обов΄яки
Генеральний директор, президент Очолює підприємство. Йому підпорядковуються заступники (виконавчі директори, віце-президенти). У безпосередньому розпорядженні директора перебуває його штатний апарат — секретаріат, юрисконсульт, референт. Директору можуть безпосередньо підпорядковуватися певні функціональні служби, такі, як архів, комунікаційні та інформаційні служби, служби технічного контролю.
Виконавчий директор Забезпечує виконання підприємством усіх зобов'язань перед постачальниками та замовниками, а також виконання господарських і трудових договорів (контрактів) та бізнес-планів. Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів підприємства. Організовує виробничо-господарську діяльність підприємства. Вживає заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу підприємства, проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни.
Комерційний директор Визначає, планує і координує роботи у сферах матеріально-технічного забезпечення, придбання і зберігання сировини, збуту продукції за договорами постачання, транспортного і адміністративно-господарського обслуговування. Вживає заходів щодо своєчасного укладання договорів з постачальниками і споживачами, розширення господарських зв'язків, забезпечує виконання завдань і зобов'язань на постачання продукції (щодо кількості, номенклатури, асортименту, якості, строків та умов поставок). Контролює своєчасне виконання завдань і зобов'язань з поставок продукції і їх відповідність господарським договорам, вивчає перспективи попиту на вироби, які випускає підприємство. Організує роботу складського господарства, створює умови для належного зберігання матеріальних ресурсів і готової продукції
Фінансовий директор Забезпечує своєчасне надходження доходів, оплату рахунків постачальників, виплату з/п працівникам. Аналізує фінансово-господарську діяльність підприємства, бере участь у розробленні пропозицій, направлених на рентабельність виробництва, зниження собівартості робіт, змецнення фін. дисципліни, господарського розрахунку.
Заступник директора з 6економіки Керує процесами планування, фінансово-кредитною діяльністю, організацією оплати та матеріального стимулювання праці, відповідає за розробку економічної стратегії, впровадження прогресивних економічних ідей, організації внутрігосподарського розрахунку; підготовкою статистичної звітності та проведення аналізу діяльності підприємства
Заступник директора з технічних питань Керує технічною підготовкою виробничо-господарської діяльності, науково-дослідною діяльністю, допоміжним виробництвом.
Заступник директора з виробництва Керує основним виробництвом, тобто безпосереднім процесом перетворення предметів праці на готові вироби, здійснення послуг чи діяльності з обслуговування клієнтів. Здійснює повсякденне керівництво діяльністю цехів , що випускають продукцію підприємства . Керує виконанням окремих завдань з виробництва продукції на експорт , цільового призначення. Організує роботи з випуску продукції народного споживання як з повноцінного сировини і матеріалів , так і з відходів виробництва . Здійснює організацію , керівництво та контроль за роботою цехів по збору відходів чорних і кольорових металів. Забезпечує впровадження та дотримання затверджених стандартів і технічних умов , а також застосування сучасних засобів і методів вимірювань і випробувань при виробництві продукції , забезпечення контролю за станом цих засобів і дотримання встановленого порядку їх використання.
Заступник директора з маркетингу Керує маркетинговими дослідженнями, процесами оцінки конкурентоспроможності продукції, результатів діяльності реальних та потенційних конкурентів, рекламною діяльністю, постачанням та збутом. За певних умов керівництво постачанням та збутом може виділятися в окремі функції та доручатись відповідним заступникам. У разі необхідності заступнику директора з маркетингу можуть підпорядковуватися деякі допоміжні виробничі підрозділи, наприклад, транспортний цех.
Заступник директора з кадрових питань Керує процесами найму і звільнення працівників, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів.
Заступник директора з адміністративно-господарських питань Керує усіма видами діяльності по організації побуту, організовує забезпечення училища необхідними для організації учбового та виховного процесу меблями, інвентарем, різноманітними будівельними та сантехнічними матеріалами; Стежить за дотриманням вимог технічної експлуатації будівель, проведенням текучого та капітального ремонту їх, забезпеченням будівельними матеріалами, робочою силою, а при необхідності, забезпеченням проведення ремонту силами підрядних підприємств; Здійснює контроль за підготовкою усіх споруд, помешкань та робочих місць до роботи, відповідність їх вимогам охорони праці, правильною експлуатацією машин та устаткування, забезпеченням їх ремонтом, модернізацією, розглядає та надає директору матеріали списання устаткування та техніки; Контролює дотримання підлеглими норм та правил охорони праці, безпеки виконання робіт, протипожежних заходів в усіх будівлях та ведення технічної документації  
Заступник директора із зовнішньоекономічних питань Керує зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, визначає напрями розвитку міжнародних зв'язків.
Головний бухгалтер Здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько - фінансової діяльності і контроль за економним використанням матеріальних , трудових і фінансових ресурсів , збереженням власності підприємства . Формує відповідно до законодавства про бухгалтерський облік облікову політику , виходячи зі структури й особливостей діяльності підприємства , необхідності забезпечення його фінансової стійкості. Організує облік майна , зобов'язань і господарських операцій, що надходять основних засобів , товарно - матеріальних цінностей та грошових коштів , своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій , пов'язаних з їх рухом , облік витрат виробництва і обігу , виконання кошторисів витрат , реалізації продукції , виконання робіт ( послуг) , результатів господарсько - фінансової діяльності підприємства , а також фінансових , розрахункових і кредитних операцій .
Головний інженер Забезпечує постійне підвищення рівня технічної підготовки виробництва, його ефективності, скорочення матеріальних, фінансових і трудових витрат на виробництво продукції, робіт (послуг), їх високу якість, довговічність згідно з державними стандартами, технічними умовами і вимогами конструювання, раціональне використання виробничих фондів і всіх видів ресурсів. Керує розробкою перспективних планів розвитку підприємства, реконструкції та модернізації, заходів щодо запобігання шкідливому впливу виробництва на навколишнє середовище, дбайливого використання природних ресурсів, створення сприятливих і безпечних умов праці і високої культури виробництва. Організує розробку і виконання планів впровадження нової техніки і технології, організаційно-технічних заходів, науково-дослідних та експериментальних конструкторських робіт. Йому підпорядковуються: головний технолог, головний механік, головний енергетик.
Начальник цеху Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю цеху (ділянки). Забезпечує виконання виробничих завдань, ритмічний випуск продукції високої якості, ефективне використання основних і оборотних коштів. Проводить роботу з удосконалення організації виробництва, його технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, запобігання браку і підвищення якості виробів, економії всіх видів ресурсів, впровадження прогресивних форм організації праці, атестації та раціоналізації робочих місць, використання резервів підвищення продуктивності праці та зниження витрат виробництва. Організовує поточне виробниче планування, облік, складання та своєчасне подання звітності про виробничу діяльність цеху (дільниці), роботу з впровадження нових форм господарювання, поліпшення нормування праці, правильного застосування форм і систем заробітної плати і матеріального стимулювання, узагальнення та поширення передових прийомів і методів праці, вивченню та впровадженню передового вітчизняного та зарубіжного досвіду конструювання і технології виробництва аналогічної продукції, розвитку раціоналізації та винахідництва. Забезпечує технічно правильну експлуатацію устаткування та інших основних засобів і виконання графіків їх ремонту, безпечні і здорові умови праці, а також своєчасне надання працюючим пільг за умовами праці. Координує роботу майстрів і цехових служб. Здійснює підбір кадрів робітників і службовців, їх розстановку та доцільне використання. Контролює дотримання працівниками правил і норм охорони праці і техніки безпеки, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Представляє пропозиції про заохочення працівників, накладення дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни, застосуванні при необхідності заходів матеріального впливу.

 

‡агрузка...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.012 сек.)