АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Властивості емпіричної функції розподілу

Читайте также:
 1. III. Соціальна політика, її сутність і функції.
 2. V. Для дискретної випадкової величини Х, заданої рядом розподілу, знайти:
 3. А) Властивості бінарних відношень
 4. АБСТРАКТНІ КЛАСИ І ЧИСТІ ВІРТУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ_________________________________________
 5. Автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМБ): призначення, функції та його рівні.
 6. Автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМБ): призначення, функції та його рівні.
 7. Алгоритм знаходження функції, оберненої до даної.
 8. Атрибутивні ознаки і властивості культури
 9. Б) Основні властивості операцій над множинами
 10. Банківська система. Банки, їх види та функції
 11. Банківська система. Банки, їх види та функції
 12. Біноміальний закон розподілу

 

1. 0≤ F*(x) ≤1.

2. F*(x) – зростаюча.

3. F*(x)= .

 

Приклад 3. Знайти емпіричну функцію розподілу за статистичним розподілом (прикл.1) та побудувати її графік

аі
ki
ni=

Розв’язання.

F*(x)=

Графік емпіричної функції будуємо таким чином:

Запитання для самоконтролю

1. Що є предметом вивчення математичної статистики. Основна задача математичної статистики?

2. Який алгоритм проведення статистичного дослідження?

3. Які є види та способи відбору даних?

4. Що таке статистична сукупність, вибірка, генеральна сукупність, варіанта, варіаційний ряд?

5. Описати алгоритм побудови дискретного та інтервального варіаційних рядів.

6. Що називають частотою, відносною частотою, накопиченою частотою вибірки?

7. Описати алгоритм побудови полігону частот та гістограми відносних частот.

8. Що називають емпіричною функцією розподілу? Що є графіком емпіричної функції розподілу?

9. Які властивості має емпірична функція розподілу?

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)