АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Властивості ймовірності

Читайте также:
 1. А) Властивості бінарних відношень
 2. Атрибутивні ознаки і властивості культури
 3. Б) Основні властивості операцій над множинами
 4. БУДОВА Й ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАПІВПРОВІДНИКІВ
 5. Відносна частота. Статистичне означення ймовірності.
 6. Властивості дисперсії
 7. Властивості диференціальної функції
 8. Властивості емпіричної функції
 9. Властивості емпіричної функції розподілу
 10. Властивості інтегральної функції
 11. Властивості ймовірностей подій

1. Ймовірність достовірної події дорівнює одиниці.

У цьому випадку т = п , відповідно .

2. Ймовірність неможливої події дорівнює нулю.

У цьому випадку т= 0, відповідно Р(Æ)= .

3. Ймовірність випадкової події АÌ є додатнє число, що лежить у межах від нуля до одиниці, тобто 0≤ ≤1

Задача 10. В урні 15 білих і 10 чорних куль. З урни навмання виймають три кульки. Знайти ймовірність того, що

1) всі три кульки білі (подія А);

2) дві кулі білі і одна чорна (подія В).

Розв’язання. Випробування – поява з урни, що містить 25 кульок, трьох кульок.

1) Число всіх елементарних подій дорівнює числу комбінацій з 25 по 3, тобто . Знаходимо число сприятливих випадків для події А. Три білі кульки можна вибрати з 15 білих кульок способами. Отже, шукана ймовірність дорівнює

.

2) Аналогічно до пункту 1), . Знайдемо число сприятливих випадків. Дві білі кульки можна вибрати з 15 білих кульок способами, а одну чорну з десяти чорних – способами. За правилом множення одержимо т=k2·k1= . Тому маємо .

Відповідь: 1) 0,2; 2) 0,46.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)