АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Відносна частота. Статистичне означення ймовірності

Читайте также:
 1. А) Означення множини. Операції над множинами
 2. Види умовних знаків топографічних карт, які видаються в Україні, пояснювальні підписи та цифрові позначення.
 3. Відносна молекулярна маса
 4. Відносна самостійність держави
 5. Відносна швидкість в процедурах обміну інформацією при використанні ЗКК
 6. Відносна швидкість при використанні ВЗЗ з адресним перезапитом
 7. Відносна швидкість при використанні ВЗЗ з очікуванням
 8. Геометричне означення ймовірності
 9. Диф. уравнение, период, частота. Величины хар-е затухания.
 10. Класичне означення ймовірності
 11. Лекція 41: Повторні незалежні випробування. Формула Бернуллі. Статистичне визначення ймовірності.

Нехай проведено п незалежних випробувань, в кожному з яких подія А може відбутися. Припустимо, що подія А відбулася т разів (т≤п).

Число називають відносною частотою події А і позначають . Відносну частоту можна знайти тільки після проведення випробування. Спостереження показали, що при достатньо великій кількості випробувань п відносна частота проявляє властивість стабільності. Ця властивість полягає в тому, що відносні частоти при різних п відрізняються мало і коливаються біля деякого числа.

 

Означення. Стале число, навколо якого групуються відносні частоти при достатньо великих п, називається статистичною ймовірністю

 

Приклад. За даними української статистики відносна частота народження дівчаток у 1998 році помісячно характеризувалася такими числами: 0,486; 0,489; 0,471; 0,478; 0,482; 0,462; 0,484; 0,485; 0,491; 0,482; 0,473. Відносна частота коливається навколо числа 0,482, яке можна вважати наближеним значенням ймовірності народження дівчаток.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)