АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Практичне заняття №12-13

Читайте также:
 1. V. Зміст теми заняття.
 2. VI. Матеріали методичного забезпечення заняття
 3. За практичні заняття
 4. Заняття 1. Оцінка впливу небезпечних речовин, що забруднили
 5. Заняття 1.Вступ. Цілі та задачі предмету. Короткі відомості з розвитку електрики.
 6. Заняття 14. Основні властивості та характеристики МП. Правило правохідного гвинта.
 7. Заняття 15. ЕМ сила. Правило лівої руки. Поняття про ДПС.
 8. Заняття 17. Індуктивність.Явище самоіндукції.
 9. Заняття 23. Спосіб отримання трьохфазної системи напруг та струмів. Трьохфазний генератор.
 10. Заняття 24 . З”єднання джерела та приймача енергії зіркою.
 11. Заняття 3. Потік вектора напруженості електричного поля. Теорема Гауса
 12. Заняття 4. Електрична напруга,потенціал,різниця потенціалів

Тема: Числові характеристики вибіркової сукупності

Мета: навчити студентів обчислювати числові характеристики як за дискретним варіаційним рядом, так і за інтервальним варіаційним рядом, а також давати їм трактовку.

 

План ЗАНЯТТЯ

1. Статистичні оцінки.

2. Вибіркове середнє.

3. Вибіркова та виправлена дисперсія.

4. Метод добутків.

 

Рекомендована література

1. Теорія ймовірностей та математична статистика: Навч. посібник для студентів вузів/ В.В. Барковський, Н.В. Барковська Н.В., О.К. Лопатін. 3-є вид. перероб. і доп.– К.: Центр навчальної літератури, 2002. С. 165-218.

2. Математика для психологов: Учебник /А.Н. Киричевец, Е.В. Шикин, А.Г. Дьячков / Под ред. А.Н. Киричевца. – М.:Флинта: Московский психолого-социальный институт, 2003. С. 281-298.

3. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник для студентов вузов/ Н.Ш. Кремер. -3-е изд., перераб. и доп.- М.: Юнити, 2007. – С. 318-327.

4. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник для студентов вузов/ К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев. –М.: Даликов и К, 2008. - С. 224-244.

5. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие для студентов вузов/ Ред. В.И. Єрмаков. –М.: Инфра-М, 2008. - С. 74-76с.

6. Посібник з теорії ймовірності та математичної статистики: Навч. посібник для вузів/ М.К. Бугір. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. - С. 107-114.

7. Основи теорії ймовірностей та математичної статистики: Навчальний посібник для студентів / В.П. Бабак, А.Я. Білецький, О.П. Приставка, П.О. Приставка. – К.: КВІЦ., 2003. – С. 216‑220.

8. Прикладные задачи теории вероятности/ Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров. –М.: Радио и связь, 1983. - С. 445-451.

9. Математична статистика та задачі оптимізації в алгоритмах і програмах: Навчальний посібник для студентів вузів/ Ю.А.Толбатов. –К.: Вища школа, 1994. - С. 89-100.

10. Математична статистика: Навчальний посібник для студентів вузів / В.К. Гаркавий, В.В. Ярова. – К.: Профессионал, 2004. - С.38-91.

11. Статистика (з програмованою формою контролю знань): математична статистика. Загальна теорія статистики: Навчальний посібник для студентів вузів/ А.Т. Опря. -К.: Центр навчальної літератури, 2005. - С. 38-71.12. Практикум з математичної статистики: Навчальний посібник для студентів вузів/ А.Т. Мармоза. –К.: Кондор, 2004. - С. 27-62.

 

Методичні вказівки

Вивчити формули для обчислення таких числових характеристик як вибіркове середнє, дисперсія, виправлена дисперсія, середнє квадратичне відхилення, виправлене середнє квадратичне відхилення, мода, медіана як за дискретним варіаційним рядом, так і за інтервальним варіаційним рядом. Знати, яким чином знаходяться модальний та медіанний інтервали.

 

задачі для самоконтролю

Задача 1.Дано вибірку: 4, 2, 3, 2, 5, 4, 4, 5, 8, 7, 1, 5, 5, 5, 6, 7, 5, 4, 1, 2, 2, 3, 2, 5, 5, 6, 7, 6, 4, 6. Необхідно: побудувати дискретний варіаційний ряд, обчислити числові характеристики.

Відповідь: дискретний варіаційний ряд:

хі ki Fi ki/n Fi/n
0.067 0.067
0.167 0.233
0.067 0.3
0.167 0.467
0.267 0.733
0.133 0.867
0.1 0.967
0.033 1,000
Всього   1,000  

вибіркове середнє дорівнює 4,37;

вибіркова дисперсія дорівнює 3,43;

середнє квадратичне відхилення дорівнює 1,85;

виправлена дисперсія 3,55;

виправлене середнє квадратичне відхилення 1,88;

мода та медіана дорівнює 5.

Задача 2. Дано вибірку: 50, 68, 61, 34, 8, 98, 88, 33, 15, 71, 42, 47, 0, 59, 77, 92, 55, 51, 23, 53, 59, 60, 85, 49, 56, 40, 42, 68, 63, 82, 52, 54, 63, 31, 86, 34, 16, 24, 72, 53, 46, 52, 50, 29, 75, 12, 34, 72, 33, 52. Необхідно: побудувати інтервальний варіаційний ряд з шириною інтервалу h=10; обчислити числові характеристики методом умовних варіант.

Відповідь: інтервальний варіаційний ряд:

 

Інтервал середина інтервалу xi частота ki накопичена частота Fi відносна частота ki/n Fi/n
[0;10) 0,04 0,04
[10;20) 0,06 0,1
[20;30) 0,06 0,16
[30;40) 0,12 0,28
[40;50) 0,12 0,4
[50;60) 0,26 0,66
[60;70) 0,12 0,78
[70;80) 0,1 0,88
[80;90) 0,08 0,96
[90;100) 0,04 1,00
Всього     1,00  

cереднє вибіркове: 52,4;

‡агрузка...

вибіркова дисперсія: 491,24;

середнє квадратичне відхилення: 22,16;

виправлена вибіркова дисперсія: 501,27;

виправлене середнє квадратичне відхилення: 22,39;

мода: 55;

медіана: 53,85.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)