АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Характеристика дивізіональних організаційних структур

Читайте также:
 1. III.2. Преступление: общая характеристика
 2. XV. 1. Загальна характеристика електрохімічних процесів
 3. А) Статическая вольт-амперная характеристика
 4. А. Понятие и общая характеристика рентных договоров
 5. Автобіографія. Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист
 6. Активные операции коммерческих банков: понятие, значение, характеристика видов
 7. Альтернативные системы растениеводства и их краткая характеристика
 8. АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ И ЗАТУХАНИЕ
 9. Аналитическая часть. Характеристика и анализ состояния объекта исследования
 10. Анатомо-физиологическая характеристика периода новорожденности.
 11. Б) Динамическая вольт-амперная характеристика дуги.
 12. Б.Обладает пространственными, физико-химическими и энергетическими характеристиками.

Дивізіональна структура передбачає вирішення проблем управління шляхом розподілу організації на елементи і блоки за видами продукції (продуктова структура) (рис. 6.4), групами покупців (ринкова структура) і географічними регіонами (регіональна структура).

Навколо певного виробництва формується організаційний підрозділ з автономією у здійсненні своєї повсякденної операційної діяльності. Частина функціональних підрозділів має загальноорганізаційний статус, інші – виділяються для виконання певних функцій в окремих дивізіональних підрозділах.

 

 

Рис 6.4. Продуктова організаційна структура управління

Основні переваги дивізіональних структур:

- прозорість структур і легке пристосування до особливостей ринку, продукту, регіону;

- розвантаження вищого керівництва і структур зв’язку між підрозділами;

- ліпші можливості професіонального росту, так як менше виражена функціональна спеціалізація.

Основні недоліки:

- більша потреба в кваліфікованих керівниках;

- потреба в складних механізмах координації і використання для них додаткових ресурсів;

- небезпека втрати єдиної політики всієї організації;

- збільшення витрат на утримання апарату управління.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)