АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Класифікація технологій

Читайте также:
 1. Аксіома про потенційну небезпеку. Класифікація небезпек
 2. АРМ як сучасна форма інформаційних технологій
 3. Види податків і податкових платежів та їх класифікація
 4. Визначення групи кредитних операцій за станом обслуговування позичальником боргу за ними. Класифікація кредитного портфеля
 5. Використання сучасних технологій психологічного впливу для нейтралізації негативних психічних станів серед населення
 6. Випадкові події. Класифікація подій
 7. ГІГІЄНІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАЦІ
 8. Гігієнічна класифікація умов праці
 9. Гранично допустима концентрація шкідливих речовин. Класифікація шкідливих речовин за ступенем впливу на організм людини
 10. Державна політика в галузі створення і використання інформаційних систем, інформаційних технологій та засобів їх забезпечення
 11. Джерела дисципліни і їх класифікація.
 12. Документи, їх призначення і класифікація

І. для промислових організацій (за Дж. Вудвортом):

· одиничне, індивідуальне, малосерійне виробництво;

· масове чи крупносерійне виробництво (основа – конвейєрні технології);

· безперервне виробництво (основа – автоматизоване обладнання).

ІІ. для непромислових організацій (за Дж. Томпсоном):

· багатоланкова технологія – характеризується взаємозалеж­ністю задач, які виконуються послідовно (технологія навчання);

· посередниціька технологія – характеризується зустричами груп людей, які є, чи хочуть бути, взаємозалежними. Використовується певний ступінь стандартизації взаємовідносин між людьми (надання кредиту);

· інтенсивна технологія – характеризується використанням спеціальних прийомів, навиків, послуг, для того, щоб здійснити певні перетворення в конкретному матеріалі. який поступає у «виробництво» (технологія лікування).

Персонал. Люди є ключовим елементом внутрішнього середовища будь-якої організації. Виділяють три основні аспекти взаємодії людини і організації:

· поведінка окремої людини;

· поведінка людей в групах;

· характер поведінки керівника.

Серед основних факторів, які визначають успішність діяльності конкретного робітника виділяють: здібності, обдарованість, потреби, очікування, сприйняття, цінності.

Організаційна культура— це система цінностей, переконань, вірувань, уявлень, очікувань, символів, а також ділових принципів, норм поведінки, традицій, ритуалів і т.д., які склалися в організації або її підрозділах за час діяльності та які приймаються більшістю співробітників.

1. Матеріальні – структура об'єктів (як виробничих, так й інфраструктури), технологічні та управлінські процеси, знаково-символьна система, тощо.

2. Духовні – погляди, думки, еталони поведінки, цілі, міфи, історія, обряди, кадрова політика, тощо.

 

Питання 3. Характеристика зовнішнього середовища організації

Серед основних факторів середовища прямого впливу виділяються: постачальники, закони і державні органи, споживачі, конкуренти, зацікавлені особи (акціонери, кредитори, прфспілки), трудові ресурси.

Серед зовнішніх факторів непрямого впливу виділяють:

1) стан науково-технологічного розвитку суспільства (регіону);

2) стан економіки: рівень економічного розвитку: темпи зростання ВВП, національного доходу, інфляції, процентної ставки, курсу національної валюти, обсягів інвестицій тощо; купівельна спроможність споживачів; рівень безробіття; середня норма споживання та зберігання.3) соціокультурні та демографічні фактори.Важливими соціокультурними характеристиками є: життєві цінності, традиції та переконання, характерні для всіх членів суспільства єдині стереотипи поведінки і мислення; географічний розподіл і щільність населення; етнічний склад; рівень освіти; структура домашнього господарства; структура населення за національною та релігійною ознакою; відносини з місцевими органами влади та засобами інформації; етичні норми (наприклад в рекламі). До демографічних факторів відносять: середній вік населення; середня тривалість життя; співвідношення між чоловіками та жінками; темпи зростання населення тощо.

4) політичні фактори.Деякі аспекти політичної обстановки мають для керівників особливе значення: політична стабільність; настрій адміністрації, законодавчих органів і судів у відношенні до бізнесу; ступінь оподатковування доходів корпорації; законодавство щодо захисту споживачів; ступінь контролю за цінами і заробітною платою; лобіювання особливих інтересів певних груп виробників і верств населення.

5) стосунки з місцевим населенням.

6) міжнародне оточення.

7) природне (екологічне) середовище.

Фактори конкурентного середовища. Умови виробництва і реалізації продукції багато в чому визначаються особливостями відповідного типу конкуренції: монополія, олігополія, монополістична конкуренція, досконала конкуренція.

Контрольні запитання

1. Надайте характеристику „спокійного” і „мінливого” зовнішнього середовища організації.

2. З яких основних елементів складаеться внутрішне середолвище організації? Яким чином вони пов’язані між собою?

3. Яким вимогам повинні відповідати цілі організації? Які особливості формулювання її місії?

‡агрузка...

4. Дайте визнаяення поняттю „технологія”. Які види технологій можуть використовуватися в організаціях виробничого і невиробничого типів?

5. Які особисті характеристики визначають успішність роботи працівника в організації?

6. Що таке організаційна культура? Яким чином вона впливає на діяльність організації? За якими ознаками характеризується?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)