АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Джерела дисципліни і їх класифікація

Читайте также:
 1. Internet-джерела
 2. XV. 9. Хімічні джерела електричної енергії
 3. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 4. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 5. Види та джерела фінансової підтримки інноваційної діяльності
 6. Відключення котушки індуктивності від джерела постійної напруги
 7. Вступ. Предмет і завдання курсу. Культурні джерела східних слов'ян
 8. Гамма - кванти: природа, джерела, механізм негативної дії на біологічну тканину.
 9. Головною метою дисципліни
 10. Графік проведення індивідуально-консультативної роботи з навчальної дисципліни «Договірне право»
 11. Громадські заходи стягнення і впливу за порушення трудової дисципліни.
 12. Джерела (форми) права скандинавських країн

Основним джерелом розглядуваної дисципліни є Конституція України – акт, який має найвищу юридичну силу і визначає основні засади державного та громадського життя, суспільного ладу і політики, взаємовідносини особи і держави, основні права, свободи й обов’язки особи, територіальний устрій, порядок створення та структуру органів державної й виконавчої влади. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Закони й інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Якщо закони чи нормативні акти не відповідають нормам Конституції України, то діють норми, закріплені Конституцією України.

До джерел розглядуваної дисципліни належать також закони України, що регламентують повноваження судових та правоохоронних органів, їх структуру та принципи діяльності. Закони України можуть бути комплексними й поточними. До комплексних належать закони України, що встановлюють повноваження, структуру, принципи організації та діяльності правоохоронних органів: «Про судоустрій України», «Про статус суддів», «Про органи суддівського самоврядування», «Про Конституційний Суд України», «Про прокуратуру», «Про службу безпеки України», «Про міліцію», «Про адвокатуру», «Про нотаріат» та ін. Поточні закони вносять зміни й доповнення в комплексні закони і в подальшому стають їх складовими.

Складовою джерел дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» є нормативні акти, що видаються Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України щодо повноважень, організації діяльності та структури деяких правоохоронних органів. Так, Положення про міністерство юстиції України було затверджене Указом Президента України від 30 грудня 1997 р., Указом Президента від 22 квітня 1998 р. було створено Державний департамент України з питань виконання покарань Норми, що регламентують окремі напрямки діяльності судових та правоохоронних органів, містять також відомчі нормативні акти, які видаються керівниками правоохоронних міністерств і відомств у вигляді наказів, положень, інструкцій і вказівок. Означені нормативні акти видаються на основі чинних законів у суворій відповідності з ними.

Значну роль у діяльності судових та правоохоронних органів відіграють керівні роз’яснення, які видає Пленум Верховного Суду України. Вони оформлюються у вигляді постанов, де роз’яснюються питання належного застосування законодавства, у тому числі щодо регламентації організації та діяльності правоохоронних органів.Контрольні питання:

1. Поняття правоохоронної діяльності.

2. Специфічні ознаки правоохоронної діяльності.

3. З якою метою здійснюється правоохоронна діяльність?

4. Які органи вважаються правоохоронними?

5. Що є предметом дисципліни «Судові та правоохоронні органи України»?

6. Основні завдання судових та правоохоронних органів.

7. Охарактеризуйте зв’язки дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» з іншими дисциплінами правового характеру.

8. Що є основним джерелом розглядуваної дисципліни?

9. Охарактеризуйте складові джерел дисципліни «Судові та правоохоронні органи України».

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)