АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Читайте также:
 1. Анотація
 2. Анотація
 3. АНОТАЦІЯ
 4. Анотація
 5. Анотація
 6. Головною метою дисципліни
 7. Графік проведення індивідуально-консультативної роботи з навчальної дисципліни «Договірне право»
 8. Громадські заходи стягнення і впливу за порушення трудової дисципліни.
 9. Джерела дисципліни і їх класифікація.
 10. Дистанційний курс з дисципліни
 11. До дисципліни

Здобуття фундаментальної та світоглядної вищої юридичної освіти за програмою «Бакалавр» починається з вивчення теорії держави і права — фундаментальної та методологічної дисципліни, інших навчальних дисциплін, що дозволяють формувати основу правового світогляду майбутніх юристів.

Предметом теорії держави і права є загальні і специфічні об'єктивні закономірності розвитку та функціонування держави і права.

Вивчаючи курс загальної теорії держави і права, необхідно вра­ховувати її фундаментальний характер і визначальне значення. У системі юридичних наук теорія держави і права виконує функцію здобуття, оновлення і поглиблення знань про основні закономірно­сті державно-правового середовища, систематизації і збагачення юридичної науки в цілому, а також відповідає за зв'язки юридичної науки з іншими суспільними науками.

Положення теорії держави і права використовуються галузеви­ми й іншими юридичними науками як вихідні. Отже, одним з найважливіших завдань теорії держави і права є надання юридичній науці єдності, системності, методологічної цілісності.

Теорія держави і права вивчає загальні закономірності виник­нення, розвитку і функціонування державно-правових явищ, глибинну сутність права і держави, взаємообумовлений характер їхніх зв'язків, зв'язок держави і права з різними суспільними явищами і процесами. Держава розглядається з точки зору її правового офор­млення, а право – у контексті його державного забезпечення, надання йому загальної обов'язковості.

Закономірності розвитку та функціонування держави і права розглядаються у тісному зв'язку із загальними законами розвитку суспільства. Адже теорія держави і права належить до суспільних наук, а виникнення та розвиток і держави, і права є соціально обу­мовленими. Ця наука вивчає багатосторонню та складну взаємо­дію держави і права з суспільством, роль та місце держави і права в суспільстві, а також зворотний вплив суспільства на державно-правову дійсність.

Навчальний курс передбачає ознайомлення з державознавчими і правознавчими концепціями, які містяться у працях вітчизняних та зарубіжних авторів, а також широке використання даних інших наук (філософії, політології, соціології, історії та ін.). Провідними ідеологічними засадами у вивченні державно-правової сфери є ідеї пріоритетності прав і свобод людини і громадянина, правової соці­альної держави, панування права і верховенства правового закону, демократії, законності.Теорія держави і права – фундаментальна, вихідна і провідна навчальна юридична дисципліна. У системі юридичних наук, теорія держави і права дає найширші за обсягом і глибиною знання державно-правових явищ та процесів, показує закономірності виникнення, розвитку і функціонування держави і права. Досягнення цієї науки використовуються галузевими й іншими юридичними науками як важливі, з методологічного аспекту вихідні пункти дослідження, що дозволяють уникнути однобокості у вирішенні галузевої наукової проблематики. Теорія держави і права в системі юридичних наук виступає як наука методологічна за своїм характером, адже її завданням є вносити методологічну єдність у дослідження галузевих та інших юридичних наук.

Глибоке оволодіння матеріалом цієї науки, є надійною теоретичною базою у подальшому для вивчення галузевих і міжгалузевих юридичних наук. запропоновані методичні матеріали є базисом, що відображає основний напрямок та обсяг учбової роботи студентів та слухачів.

Ці методичні матеріали розроблені таким чином, аби студент та слухач чітко усвідомлював рівень своїх знань з освоєння конкретної теми програми курсу та прагнув до підвищення знань і розвитку аналітичного мислення.

Таке комплексне забезпечення навчального курсу методичною документацією та користування нею допоможе студентам та слухачами зорієнтуватися в загальному обсязі навантаження та спланувати економічне використання свого робочого часу.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)