АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

АРМ як сучасна форма інформаційних технологій

Читайте также:
 1. CASE-технология создания информационных систем
 2. I. ВВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАТИКУ
 3. I. Определите, какое из этих высказываний несет психологическую информацию.
 4. I. Основная форма: помешательство.
 5. I. При каких условиях эта психологическая информация может стать психодиагностической?
 6. II. ОСНОВНОЕ ПОНЯТИЕ ИНФОРМАТИКИ – ИНФОРМАЦИЯ
 7. II. Соціальні відносини як форма прояву соціальних взаємодій.
 8. II. Тип организации верховной власти в государстве (форма государственного правления).
 9. III. ИЗМЕРЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
 10. IV ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.
 11. IV. Заочная форма обучения (среднепрофессиональное образование)
 12. IX. Найдите и переведите предложения, где –ing форма переводится существительным:-

Персональний комп'ютер, оснащений сукупністю професійно орієнтованих функціональних і забезпечуючих інформаційних технологій і розміщений безпосередньо на робочому місці, отримав назву автоматизоване робоче місце. Основним призначенням АРМ стала інформаційна підтримка прийняття рішень.

Загальною властивістю всіх АРМ є те, що вони базуються на нових інформаційних технологіях, з розвитком яких змінювався і погляд на сутність АРМ: якщо раніше АРМ визначався як програмно-апаратний комплекс, то тепер ми розглядаємо його як інформаційне середовище фахівця.

Поняття АРМ як інформаційно-управлінської системи

Існують різні підходи до автоматизації діяльності підприємства: від автоматизації окремих інформаційних процесів і процедур, задач або комплексів задач у вигляді локальних АРМ фахівців до створення функціонально повних інформаційних систем, складовими яких є АРМ фахівців.

Однією з найбільш розповсюджених форм організації інформаційної системи (ІС) є система взаємозв'язаних і взаємодіючих автоматизованих робочих місць. У цьому розрізі АРМ можна розглядати і як самостійну ІС, і як її частину –функціональну підсистему.

У загальному розумінні система – це будь-який об'єкт, який одночасно розглядається і як єдине ціле, і як об'єднана в інтересах досягнення поставлених цілей сукупність різнорідних елементів.

Структуру системи складає сукупність окремих її частин – підсистем.

Інформаційною системою управління (або інформаційно-управлінська система – ІУС) називається взаємопов'язана сукупність засобів, методів і персоналу, призначена для прийняття управлінських рішень.

Інформаційні системи для інформаційних технологій – це основне середовище, складовими елементами якого є засоби і способи перетворення даних.

Тип ІС визначається наступними факторами: сферою функціонування підприємства або організації; типом підприємства (організації); видом діяльності підприємства (організації); обраною моделлю управління; новими задачами в управлінні; існуючою інформаційною інфраструктурою.

Класифікація інформаційних систем управління залежить від видів процесів управління, рівня управління, сфери функціонування економічного об'єкта та його організації, ступеня автоматизації управління.За видами процесів управління ІС розподіляються на:

1. ІС управління технологічними процесами (гнучкі технологічні процеси, енергетика і т. д.).

2. ІС управління організаційно-технологічними процесами – багаторівневі ієрархічні системи, які поєднують у собі ІС управління технологічними процесами і ІС управління підприємствами.

3. ІС організаційного управління – призначені для автоматизації функцій управлінського персоналу. Основними функціями таких систем є оперативний контроль і регулювання, оперативний облік та аналіз, перспективне і оперативне планування, бухгалтерський облік, управління збутом і постачанням і вирішення інших економічних та організаційних завдань.

4. Інтегровані ІС призначені для автоматизації всіх функцій управління об'єктом і охоплюють весь цикл його функціонування.

5. Корпоративні ІС використовуються для автоматизації всіх функцій управління фірмою або корпорацією, що має територіальну роз'єднаність між підрозділами, філіями, відділеннями, офісами і т. д.

6. ІС наукових досліджень забезпечують рішення науково-дослідних завдань на базі економіко-математичних методів і моделей.

7. Навчальні ІС використовуються для підготовки фахівців у системі освіти, при перепідготовці та підвищенні кваліфікації працівників різних галузей економіки.

АРМ може існувати у складі будь-якої з перелічених типів ІС, або існувати як спеціалізована інформаційно-управлінська система, набір технічних засобів і програмного забезпечення якої орієнтовані на конкретного фахівця: менеджера, інженера, економіста, технолога, товарознавця, конструктора, дизайнера, дослідника та ін.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.012 сек.)