АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

АРМ як сучасна форма інформаційних технологій

Читайте также:
 1. CASE-технология создания информационных систем
 2. I. ВВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАТИКУ
 3. I. Определите, какое из этих высказываний несет психологическую информацию.
 4. I. Основная форма: помешательство.
 5. I. При каких условиях эта психологическая информация может стать психодиагностической?
 6. II. ОСНОВНОЕ ПОНЯТИЕ ИНФОРМАТИКИ – ИНФОРМАЦИЯ
 7. II. Соціальні відносини як форма прояву соціальних взаємодій.
 8. II. Тип организации верховной власти в государстве (форма государственного правления).
 9. III. ИЗМЕРЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
 10. IV ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.
 11. IV. Заочная форма обучения (среднепрофессиональное образование)
 12. IX. Найдите и переведите предложения, где –ing форма переводится существительным:-

Персональний комп'ютер, оснащений сукупністю професійно орієнтованих функціональних і забезпечуючих інформаційних технологій і розміщений безпосередньо на робочому місці, отримав назву автоматизоване робоче місце. Основним призначенням АРМ стала інформаційна підтримка прийняття рішень.

Загальною властивістю всіх АРМ є те, що вони базуються на нових інформаційних технологіях, з розвитком яких змінювався і погляд на сутність АРМ: якщо раніше АРМ визначався як програмно-апаратний комплекс, то тепер ми розглядаємо його як інформаційне середовище фахівця.

Поняття АРМ як інформаційно-управлінської системи

Існують різні підходи до автоматизації діяльності підприємства: від автоматизації окремих інформаційних процесів і процедур, задач або комплексів задач у вигляді локальних АРМ фахівців до створення функціонально повних інформаційних систем, складовими яких є АРМ фахівців.

Однією з найбільш розповсюджених форм організації інформаційної системи (ІС) є система взаємозв'язаних і взаємодіючих автоматизованих робочих місць. У цьому розрізі АРМ можна розглядати і як самостійну ІС, і як її частину –функціональну підсистему.

У загальному розумінні система – це будь-який об'єкт, який одночасно розглядається і як єдине ціле, і як об'єднана в інтересах досягнення поставлених цілей сукупність різнорідних елементів.

Структуру системи складає сукупність окремих її частин – підсистем.

Інформаційною системою управління (або інформаційно-управлінська система – ІУС) називається взаємопов'язана сукупність засобів, методів і персоналу, призначена для прийняття управлінських рішень.

Інформаційні системи для інформаційних технологій – це основне середовище, складовими елементами якого є засоби і способи перетворення даних.

Тип ІС визначається наступними факторами: сферою функціонування підприємства або організації; типом підприємства (організації); видом діяльності підприємства (організації); обраною моделлю управління; новими задачами в управлінні; існуючою інформаційною інфраструктурою.

Класифікація інформаційних систем управління залежить від видів процесів управління, рівня управління, сфери функціонування економічного об'єкта та його організації, ступеня автоматизації управління.

За видами процесів управління ІС розподіляються на:

1. ІС управління технологічними процесами (гнучкі технологічні процеси, енергетика і т. д.).

2. ІС управління організаційно-технологічними процесами – багаторівневі ієрархічні системи, які поєднують у собі ІС управління технологічними процесами і ІС управління підприємствами.

3. ІС організаційного управління – призначені для автоматизації функцій управлінського персоналу. Основними функціями таких систем є оперативний контроль і регулювання, оперативний облік та аналіз, перспективне і оперативне планування, бухгалтерський облік, управління збутом і постачанням і вирішення інших економічних та організаційних завдань.

4. Інтегровані ІС призначені для автоматизації всіх функцій управління об'єктом і охоплюють весь цикл його функціонування.

5. Корпоративні ІС використовуються для автоматизації всіх функцій управління фірмою або корпорацією, що має територіальну роз'єднаність між підрозділами, філіями, відділеннями, офісами і т. д.

6. ІС наукових досліджень забезпечують рішення науково-дослідних завдань на базі економіко-математичних методів і моделей.

7. Навчальні ІС використовуються для підготовки фахівців у системі освіти, при перепідготовці та підвищенні кваліфікації працівників різних галузей економіки.

АРМ може існувати у складі будь-якої з перелічених типів ІС, або існувати як спеціалізована інформаційно-управлінська система, набір технічних засобів і програмного забезпечення якої орієнтовані на конкретного фахівця: менеджера, інженера, економіста, технолога, товарознавця, конструктора, дизайнера, дослідника та ін.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)