АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Поняття інформаційної технології

Читайте также:
 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. Internet та Intranet-технології
 3. OLAP-Технології
 4. Акти застосування права: поняття, ознаки, види, структура
 5. Аналіз причин впровадження мережевої технології
 6. Валовий внутрішній продукт: поняття та методи розрахунку
 7. Введення поняття комплексного числа
 8. Взаємозв'язок ІС обліку з іншими підсистемами інформаційної системи підприємства.
 9. Визначте поняття і структуру особистості в соціології
 10. Визначте поняття «соціалізація особистості – 15 б.
 11. Відношення між поняттями
 12. Встановіть відповідність між поняттями та їх визначеннями

Розв'язання економічних та управлінських задач тісно пов'язане з виконанням низки операцій зі збирання необхідної інформації, переробки її за допомогою визначених алгоритмів та видачі результатів тому, хто приймає рішення. Очевидно, що технологія прийняття рішень завжди має інформаційну основу. Із впровадженням засобів обчислювальної техніки в процес управління з'явився специфічний термін "комп'ютерна інформаційна технологія".

Технологія експертизи товарів передбачає визначення органолептичних чинників, вимірювання фізико-хімічних показників, які використовуються під час комплексної оцінки якості окремих груп товарів, і дозволяє формувати базу даних щодо споживчої властивості товарів різних виробників та приймати управлінські рішення щодо подальшого товаропросування.

Поняттям технологія визначається система взаємопов'язаних способів обробки матеріалів та прийомів виготовлення продукції у виробничому процесі.

Під інформаційною технологією (ІТ) розуміється процес, який використовує сукупність методів та засобів реалізації: збирання, реєстрації, передачі, накопичення, зберігання, пошуку і опрацювання і інформації на основі програмно-апаратного забезпечення.

Мета інформаційної технології – виробництво інформації для її аналізу людиною і прийняття на його основі рішення з виконання якої-небудь дії.

Інформаційна технологія невід'ємна від того специфічного середовища, в якому вона реалізується, тобто від програмного і технічного середовища.

Нові інформаційні технології (НІТ) – це сукупність принципово нових засобів і методів опрацювання інформації, передавання, зберігання та відображення інформаційного продукту (даних) із найменшими витратами згідно із закономірностями того соціального середовища, де розвивається НІТ.

Інструментарій інформаційної технології

Технічну основу НІТ становлять оснащені периферійним обладнанням персональні комп'ютери, апаратура та канали зв'язку, що реалізують інформаційні комунікації, а також апаратура управління мережами.

Основними засобами виробництва інформації є апаратне, програмне і математичне забезпечення цього процесу.

Інформаційні технології укрупнено можна розподілити на забезпечуючі та функціональні.

Забезпечуючі інформаційні технології – це технології опрацювання інформації, які використовуються як інструментарій у різних предметних областях для розв'язування задач. Інформаційнітехнологіїзабезпечуючого типу класифікують за класами задач, на які вони орієнтовані.Функціональні інформаційні технології є такими модифікаціями забезпечуючих технологій, при яких реалізується певна предметна технологія.

В інформаційних системах знаходять широке застосування різні типи ІТ.

Інформаційна технологія обробки даних призначена для розв'язання добре структурованих задач, по яких є необхідні вхідні дані і відомі алгоритми та інші стандартні процедури їх опрацювання.

Інформаційна технологія управління призначена для задоволення інформаційних потреб усіх без винятку співробітників організації (фірми), що мають справу з прийняттям рішень

Інформаційна технологія автоматизованого офісу – організація та підтримка комунікаційних процесів як усередині організації, так і з зовнішнім середовищем на базі комп'ютерних мереж та інших сучасних засобів передачі та роботи з інформацією.

Особливістю інформаційної технології підтримки прийняття рішень (ППР) є метод організації взаємодії людини і комп'ютера. Вироблення рішення, яке є основною метою цієї технології, відбувається в результаті ітераційного процесу, в якому беруть участь система підтримки прийняття рішень в ролі обчислювальної компоненти і об'єкта управління та людина як керівна ланка, що задає вхідні дані і оцінює отриманий результат.

Система підтримки прийняття рішень передбачає активну діалогову взаємодію користувача з інформаційною системою.

Слід зауважити, що в більшості АРМ реалізована лише перша можливість – підготовка інформації для аналізу ситуації, на основі якої співробітник міг би здійснити такий аналіз, а далі виробити управлінське рішення.

Використання інформаційної технології експертних систем полягає в тому, щоб отримати від експерта його знання і, завантаживши їх у пам'ять комп'ютера, використовувати кожного разу, коли в цьому виникне необхідність. Експертні системи – це комп'ютерні програми, які трансформують досвід професіоналів високого рівня у певній галузі знань у форму евристичних правил (евристик) для використання в процесі управління.

‡агрузка...

ІТ можуть бути реалізовані різними технічними засобами і з використанням різних концепцій опрацювання та зберігання даних.

В одному робочому документі користувач, як правило, має справи з різнотиповою інформацією. Тому з'явились інтегровані пакети, які поєднують у собі різні інформаційні технології: текстовий, табличний і графічний процесори, систему управління базою даних.

Клієнт-серверна технологія.

Локальні і глобальні обчислювальні мережі дозволили підняти на якісно новий рівень управління виробничим процесом, підвищити ефективність використання ЕОМ, покращити якість опрацьовуваної інформації, реалізувати безпаперову технологію; відкрили доступ до світових інформаційних ресурсів.

Всі ЕОМ, об'єднані в мережу, діляться на основні й допоміжні. Основні ЕОМ – це абонентські ЕОМ або клієнти, які виконують всі необхідні інформаційно-обчислювальні дії і визначають ресурси мережі. Клієнтом може бути будь-яка ЕОМ. Допоміжні ЕОМ, або сервери, необхідні для перетворення і передавання інформації між клієнтами каналами телекомунікації. Сервер виконує функції з обслуговування клієнтів та розподілу ресурсів системи: принтери, бази даних, програми, зовнішню пам'ять тощо.

За допомогою інтерактивних технологій будується інтерфейс користувача будь-якої системи. Гіпертекстова технологія полягає в тому, що текст подається як багатовимірний, тобто у вигляді ієрархічної структури типу мережі. Гіпертекст – це нова технологія подання неструктурованого вільнона-рощуваного знання. Гіпертекст містить не тільки інформацію, а й апарат її ефективного пошуку. Область застосування гіпертекстових технологій досить широка: видавнича діяльність, навчаючі системи, розробка документації, законів, довідкових посібників, баз даних, баз знань тощо.

Мультимедіа – це інтерактивна технологія, яка забезпечує роботу з нерухомими зображеннями, відеозображеннями, анамацією, текстом та звуковим рядом. Одним із перших інструментальних засобів створення технології мультимедіа є гіпертекстова технологія, яка виступає авторським програмним інструментом.

Технологія мультимедіа знаходить все більшого застосування в моделюванні різноманітних процесів, рекламній діяльності, у довідкових системах: в операційних відділеннях банків (клієнти в діалоговому режимі отримують всю необхідну їх фінансово-кредитну інформацію), в аеропортах і на залізничних вокзалах, в бюро подорожей і т.д.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)