АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Проблеми дисципліни. Значення для підготовки фахівців з товарознавства

Читайте также:
 1. III. Проблеми соціальної, стратифікації.
 2. XIV. 7. Вимірювання електрорушійних сил. Застосування методу вимірювання ЕРС для визначення різних фізико – хімічних величин
 3. А) Означення множини. Операції над множинами
 4. Автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМБ): призначення, функції та його рівні.
 5. Автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМБ): призначення, функції та його рівні.
 6. Активні форми навчання під час занять із гуманітарної підготовки
 7. Аналогічно обчислюють значення по інших позиціях.
 8. Аналогічно обчислюють значення по інших позиціях.
 9. Бази даних, їх призначення та основні елементи.
 10. Бази знань та їх призначення
 11. Базовий рівень підготовки
 12. Біржова торгівля. Товарна та фондова біржа, їх функції та значення
Қазақша Орысша Ағылшынша
Жергілікті Местный Local
Ерекшелік Особенность Peculiarity, feature
Жол Тракт Path
Цифрлық плезихронды иерархия Плезихронной цифровой иерархии Plesiochronous Digital Hierarchy -PDH
Телекоммуникация бойынша халықаралық одақ Международный союз по телекоммуникациям ITU: International Telecommunications Union
Қосу Соединение. Физическое соединение между двумя узлами в сети. Link
Цифрлық синхронды иерархия Синхронной цифровой иерархии Synchronous Digital Hierarchy – SDH
Жол – пакеттің желі бойынша қозғалысы Трафик - движение пакетов по сети. Traffic .
Өту аймағы Полоса пропускания, ширина которой лежит в диапазоне от 64 Кбит/с до 2 Мбит/с. Wideband

Используемая литература

8.1. Основная:

1. Ю.В. Скалин «Цифровые системы передачи» М, Радио и связь, 1988г.

Л1 стр. 240-270

2. АРМ

Кафедра інформаційних систем і технологій

 

КУХАРЬОНОК О.К., НЕВЕЧЕРЯ С.М.

 

АРМ ТОВАРОЗНАВЦЯ

 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

для студентів заочної форми навчання

напряму підготовки 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво"

освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки "бакалавр"

Харків 2013

ВСТУП

Невід'ємними складовими сучасних уявлень про світ стали поняття інформація, інформатика, інформаційні технології. Інформаційні ресурси як сукупність інформації, що використовуються в усіх сферах людської діяльності і є продуктом інтелектуальної роботи найбільш кваліфікованої творчо активної частини працездатного населення, в останні роки зростають особливо швидко. І для того, щоб сьогодні країна могла посісти гідне місце у світі, вона має перебудувати та пристосувати свої структури, пріоритети, цінності, інститути до вимог індустріальної інформаційної технології.

Стрімке розповсюдження нових ін­формаційних технологій, заснованих на впровадженні обчислювальної техніки, засобів зв'язку, систем телекомунікацій, висуває особливі вимоги до комп'ютерної підготовки фахівців з товарознавства. Від того, наскільки фахівець добре знає і володіє сучасними засобами комп'ютерних технологій та методами прийняття управлінських рішень, напряму залежить ефективність функціонування організації, підприємства, фірми.За умови комплексної автоматизації підприємств особливого значення набуває створення інформаційного простору фахівця – його автоматизованого робочого місця (АРМ). Саме цим зумовлена актуальність викладання дисципліни "АРМ товарознавця" – дисципліни, яка дозволяє вивчити аспекти проектування, створення, функціонування АРМ як комп'ютерної системи обробки інформації.

Дисципліна "АРМ товарознавця" призначена для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

Структура дисципліни відображає авторську точку зору на її зміст і передбачає вивчення авторських комп'ютерних розробок, що орієнтовані на навчання за інноваційними технологіями в інформаційно-освітньому середовищі університету.


 

ЛЕКЦІЯ № 1 Теоретичні основи "АРМ товарознавця"

Цільова спрямованість: надання знань про поняття інформації як предмету управлінської діяльності; про інформаційне суспільство та особливості діяльності товарознавця; сутність та функціональні аспекти автоматизованого робочого місця (АРМ) товарознавця.

План лекції:

1. Проблеми дисципліни. Значення для підготовки фахівців з товарознавства

Тема 1.1 Особливості інформаційно-аналітичної та управлінської діяльності товарознавця в інформаційному суспільстві

2. Фундаментальна сутність інформації.

3. Інформація як предмет управлінської діяльності.

4. Поняття інформаційної технології.

5. Особливості організації праці товарознавця в інформаційному суспільстві.

Тема 1.2 Сутність автоматизованого робочого місця товарознавця

6. АРМ як сучасна форма інформаційних технологій.

‡агрузка...

7. Структура АРМ: функціональна та забезпечувальна частини

Рекомендована література:

1. Інформаційна діяльність в сучасних умовах у вищих навчальних закладах та наукових установах [Текст] : метод. матеріали до курсів підвищення кваліфікації. – К. : УкрІНТЕІ, 2008.

2. Устинова Г.М. Информационные системы менеджмента: Основные аналитические технологии в поддержке принятия решений / Учеб. пособие. – СПб: Изд. "ДиаСофтЮП", 2008. – 368 с.


Проблеми дисципліни. Значення для підготовки фахівців з товарознавства

Метою дисципліни є надання студентам знань сучасних концепцій інформаційних технологій і систем, їх ролі у товарознавстві, методів ефективної побудови автоматизованого робочого місця товарознавця, а також формування навичок інформаційної взаємодії та аналітичної роботи з використанням комп'ютерної техніки і засобів телекомунікації.

Предметом вивчення дисципліниє методи і способи використання новітніх інформаційних технологій у професійній діяльності та організація автоматизованого робочого місця – АРМ товарознавця.

Об'єктом вивчення дисципліни є комп'ютерно-телекомунікаційні засоби, пакети прикладних програм та алгоритми їх використання для автоматизованого розв'язання задач з товарознавства.

Завданням вивчення дисципліни є набуття студентами необхідних знань і навичок застосування технічних і програмних засобів та раціонального використання інформаційно-комунікаційних технологій для вирішення професійних завдань.

Студент повинен оволодітитеоретичними основами функціонування АРМ і знати:

– принципи побудови "АРМ товарознавця" як інформаційно-управлінської системи;

– структуру та основні структурні елементи системи;

– формування ресурсів, що забезпечують її функціонування;

– основні засади проектування інформаційної моделі АРМ товарознавця;

– комп'ютерні технології та методи прийняття управлінських рішень.

Вміння, які студент повинен отримати у процесі вивчення дисципліни визначаються освітньо-кваліфікаційною характеристикою фахівця з товарознавства.

Виходячи з типових завдань майбутньої професійної діяльності,
студент повинен вміти:

– виконувати формалізовану постановку своїх професійних завдань;

– формулювати вимоги, визначати склад елементів АРМ та моделювати їх зв'язки;

– застосовувати функціональні можливості пакету офісних програм для організації електронного ведення документів, складання технічної документації, договорів, прайс-листів, угод на поставку товарів в асортиментному розрізі з урахуванням строків завезення і т.ін.;

– використовувати засоби електронних таблиць та математичні методи для проведення комплексної оцінки складу та якості сировини і готової продукції, дослідження зміни якості товарів на різних етапах товаропросування та зберігання;

– грамотно обирати та використовувати комп'ютерні програми для прогнозування результатів господарської діяльності підприємства; оцінки та оптимізації товарних запасів; виконувати розрахунки потреби в товарах, оптимальних партій та інтервалів їх завезення;

– формувати бази даних про асортимент товарів та їх споживчі властивості;

– працювати з базами даних інструктивних та нормативних документів з товарознавства;

– користуватися електронною поштою, телекомунікаційними сервісами Internet, засобами електронного офісу, здійснювати пошук інформації в мережі Internet;

– розробляти web-сторінки, комп'ютерні презентації та рекламно-інформаційні матеріали;

– використовувати функціонально-спеціалізовані і професійно-орієнтовані комп'ютерні програми та інформаційні системи;

– впевнено працювати в умовах АРМ у складі локальних та глобальних комп'ютерних мереж.

Вищенаведені завдання обумовлюють значення дисципліни в процесі підготовки фахівців з товарознавства.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)