АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аналогічно обчислюють значення по інших позиціях. Для спрощення обчислення вартості демонтажних робіт приймаємо значення колонок 6,7 і 11- тобто одиничних показників в межах 10% від вартості будівельних

Читайте также:
 1. XIV. 7. Вимірювання електрорушійних сил. Застосування методу вимірювання ЕРС для визначення різних фізико – хімічних величин
 2. А) Означення множини. Операції над множинами
 3. Автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМБ): призначення, функції та його рівні.
 4. Автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМБ): призначення, функції та його рівні.
 5. Аналогічно обчислюють значення по інших позиціях.
 6. Бази даних, їх призначення та основні елементи.
 7. Бази знань та їх призначення
 8. Біржова торгівля. Товарна та фондова біржа, їх функції та значення
 9. Блок визначення мінімального або максимального значення MinMax
 10. Будова, призначення та правила використання порошкових вогнегасників.
 11. Бухгалтерські рахунки, їх призначення, функції і побудова

Для спрощення обчислення вартості демонтажних робіт приймаємо значення колонок 6,7 і 11- тобто одиничних показників в межах 10% від вартості будівельних робіт: наприклад монтаж стін по колонці 6 – 671,0 /72,1; а для демонтажу стін відповідно буде – 67,10 /7,21.

 

Індекси для визначення базисної кошторисної вартості БМР (в базисних цінах 1997р.) і їх структура по галузях

  № п/п Найменування галузей, господарства Галузевий індекс до вартості БМР в цінах 1984р.((разів)  
Культура і мистецтво 1,121
Охорона здоров'я 1,125
Місцева промисловість 1,102
Побутове обслуговування 1,113
Міський електротранспорт 1,114
Озеленення 1,114
Дороги 1,114  
Малі архітектурні форми 1,115
Ремонтно-реставраційні роботи 1,244
  Міське будівництво 1,121

Література

1. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи, I, II том (РЕКН).

2. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи (РЕКН), ДБН Д.2.2.-1999.

3. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельно-монтажні роботи , ДБН Д. 2.4. – 2000.

4. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно – реставраційні роботи , ДБН Д.2.5. – 2000.

5. Укрупнені ресурсні кошторисні норми на частини будівель і споруд, конструкції та види робіт.

6. Шилов Е.Й., Гойко А.Й. Складання кошторисної документації за допомогою укрупнених показників .Навч. посібник. - К.:КНУБА, 2004.-127с.

7. Діючі норми і розцінки на проведення будівельних робіт (станом на 01.10. 2014 р.).


МАКЕТ- СХЕМА ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

( обов’язкової складової економічної частини дипломного проекту)


Додаток 5

 

НАЙБІЛЬШ ВИКОРИСТОВУВАНІ ЦІНИ ПРИ ОБЧИСЛЕННЯ ВАРТОСТІ

ПРОЕКТНИХ, ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИХ

ТА ДИЗАЙНЕРСЬКИХ РОБІТ

 

Найменування видів робіт Одиниця виміру Вартість в грн.., за одиницю
1. Опрацювання літературних джерел (робота в бібліотеці і т.д.) люд-год 35 - 60
2. Робота в Інтернеті люд-год 5 - 6
3. Фотофіксація (згідно цін на фотопродукцію) 1 фото 1 - 30  
4. Обстеження території (забудови або об’єкту дослідження): - території:     - забудови; - об’єкту дослідження.   100 м2 1000 м2 10000 м2 м2 м2   8-20 0.8-2 0.08-0,2 5 - 7 8-11
5. Формування і виконання макетування дипломної роботи ( ескіз розкладки планшетів з кресленнями): - А-4   шт.  
6. Розробка і представлення таблиць аналізу і міжнародного досвіду м2 350 - 400
7. Виконання фасадів: М 1 :500 М 1 :100 М 1 :200 м2   900 - 1100 800 - 1000
8. Розробка і представлення планів: М 1: 50 М 1: 100 М 1 : 200 м2   700 - 800 800 - 900
9. Розробка і представлення схем аналізу і міжнародного досвіду м2 450 - 500
10. Розробка і представлення окремих елементів (вузли, конструктивні деталі і т.д.): М 1 :50 М 1 :100 М 1 :200   м2    
11. Виконання генплану об’єкту дослідження: М 1 :200 М 1 :500 М 1 :1000 м2  
12. Представлення норм і правил проектування (згідно теми роботи) м2 350 - 500
13. Розробка і представлення розрізів ( перетинів): М 1 :50 М 1: 100 М 1: 200 м2   450 - 600 350-500
14. Розробка і представлення окремих композицій (квітники, рокаррій і т.д.): 1 варіант
15. Розробка і представлення демонстраційних таблиць 1 таблиця 400 - 1500
16. Розробка і представлення ескізів малих архітектурних форм та садово-паркового дизайну 1 варіант
17. Розробка і представлення шрифтових композицій ( плакатів і таблиць) а також з використанням готових фотографій і т.д. шт.. 450 -1500
18. Розробка і представлення малюнку упаковки шт.. 250 - 900
19. Розробка і представлення піктограми, товарного знаку і т.д. шт.. 250 - 900
20. Розробка і представлення макету 1 дм2 550 - 700
21. Розробка і представлення ситуаційних схем м2 550 - 600
22. Розробка і представлення розгорток: - середньої складності - підвищеної складності - особливо складні м2   400 - 560 560 -820 720 - 1800
  Розробка і представлення перспектив м2 450-750
23. Оформлення дипломного проекту (роздрук планшетів) 1 м2 90 -135
24. Написання дипломної записки 1 сторінка 3-6
25. Оформлення дипломної записки (роздрук пояснювальної записки) 1 сторінка 0,4 -5,0

  


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)