АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Блок визначення мінімального або максимального значення MinMax

Читайте также:
 1. XIV. 7. Вимірювання електрорушійних сил. Застосування методу вимірювання ЕРС для визначення різних фізико – хімічних величин
 2. А) Означення множини. Операції над множинами
 3. Автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМБ): призначення, функції та його рівні.
 4. Автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМБ): призначення, функції та його рівні.
 5. Аналогічно обчислюють значення по інших позиціях.
 6. Аналогічно обчислюють значення по інших позиціях.
 7. Бази даних, їх призначення та основні елементи.
 8. Бази знань та їх призначення
 9. Біржова торгівля. Товарна та фондова біржа, їх функції та значення
 10. Будова, призначення та правила використання порошкових вогнегасників.
 11. Бухгалтерські рахунки, їх призначення, функції і побудова

Блок визначає максимальне або мінімальне значення із всіх сигналів, що надходять на його входи.

Параметри:

1) Function – вихідний параметр. Вибирається зі списку:

· min – мінімальне значення.

· max – максимальне значення.

2) Number of input ports – кількість вхідних портів.

Вхідні сигнали блоку можуть бути скалярними або векторними. Блок визначає максимальне або мінімальне значення із всіх скалярних сигналів, що надходять на його входи. Якщо вхідні сигнали є векторними, то блок виконує поелементну операцію пошуку мінімального або максимального значення. У цьому випадку розмірності векторів повинні збігатися. Якщо кількість вхідних портів блоку задано рівним 1, то блок може використовуватися для знаходження мінімального або максимального значення у вхідному векторі.

Приклади використання блоку MinMax та його параметри показані на рис. 7.53.

 

Рис. 7.54. Приклади використання блоку MinMax та його параметри

 

У даному розділі розглянуті тільки бібліотекі та їх блоки, необхідні для початкового рівня користування Simulink. Більш детально з іншими бібліотеками Simulink та їх параметрами можна ознайомитися з додаткової літератури [2].

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)