АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Звернення до елементів матриці та операції з ними

Читайте также:
 1. А) Означення множини. Операції над множинами
 2. Випишіть військові операції часів Першої світової війни (укажіть хронологічні межі), які відбувалися на Україні. Зазначте час їх проведення.
 3. Грошова маса і її вимірювання. Механізм здійснення монетарної політики: регулювання обігової ставки, банківських резервів, операції на відкритому ринку.
 4. Деякі властивості та події елементів управління
 5. Економічна конкуренція. Місце конкуренції в системі елементів ринку. Умови виникнення конкуренції
 6. За якого операційного процесу робочі місця розміщують за ходом технологічного процесу (предметний принцип), робочі місця спеціалізуються на виконанні однієї операції?
 7. Залізобетонні конструкції. Особливості конструювання згинальних елементів.
 8. Застосування обтікання текстом до елементів шаблонних сторінок
 9. Звернення громадян як форма забезпечення законності і дисципліни.
 10. Звернення до елементів векторів та операції з ними
 11. Зіставлення XML-елементів з аркушем.

Щоб звернутися до будь-якого елемента матриці необхідно у круглих дужках задати спочатку номер рядка і через кому номер стовпця, наприклад

>> A=[3 1 -1; 2 4 3];

>> A(1,3)=5

 

A =

 

3 1 5

2 4 3

Аналогічно як і з елементами векторів, з елементами матриць можна виконувати будь-які математичні операції та створювати з них нові матриці або вектори, наприклад

>> A=[3 1 -1; 2 4 3];

>> B=A(1,1)+A(1,2)+A(1,3)

 

B =

 

 

6.1.8Вирішення систем лінійних алгебричних рівнянь матричним методом

Як відомо, за допомогою матриць можна вирішувати системи лінійних алгебричних рівнянь.

MatLab робить це за допомогою команди «\». Наприклад, задана система рівнянь вигляду

Створюються необхідні матриці та застосовується команда «\»

>> A=[1.2 0.3 -0.2; 0.5 2.1 1.3; -0.9 0.7 5.6];

>> B=[1.3; 3.9; 5.4];

>> X=A\B

X =

1.0000

1.0000

1.0000

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.039 сек.)