АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Зіставлення XML-елементів з аркушем

Читайте также:
 1. E. M. Бабосов
 2. I. Соціальне життя суспільства і соціальна взаємодія.
 3. IV. Проблема соціальної справедливості і соціальних гарантій.
 4. OLAP-Технології
 5. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 6. Аналіз матеріалів
 7. АРГУМЕНТУВАННЯ
 8. Аристотель
 9. Аудит у системі господарського контролю
 10. Б. Підручники, монографії, довідники.
 11. Валютний курс та макроекономічний стан України.
 12. Вартісні теорії оцінки природно-ресурсного потенціалу

Примітка. Коди XML, за винятком збереження файлів у форматі таблиць XML, доступні тільки в Microsoft Office Professional версія 2003 й окремому випуску Microsoft Office Excel 2003.

1. У меню Дані виберіть команду XML, а потім команду Джерело XML, щоб відкрити область завдань XML-джерело.

2. Для зіставлення одного або декількох елементів з аркушем виберіть ці елементи в області завдань XML-джерело. Для вибору несуміжних елементів клацніть один елемент, а потім, утримуючи клавішу CTRL, клацніть інші потрібні елементи.

3. Перетягнете обрані елементи туди, де вони повинні відображатися.

 

Типи діаграм у табличному процесорі Еxcel та їх призначення.

Таблиця 3.1.1.

Стандартні Нестандартні
Гістограма Блоки з областями
Лінійчата Вирізані сектори
Графік Гістограма області
Кругова Гладкий графік
Точкова Графік гістограма
З областями Дерев’яна
Кільцева Конуси
Пелюсткова Логаріфмічна
Поверхня Трубчаста
Пузирькова Кольорові графіки
Біржова Бруски
Конічна Широка гістограма
Циліндрична  
14 Пірамідальна  

Діаграми призначені для ілюстрації функціональної залежності однієї величини від іншої або для порівняння двох і більше величин ,а також із метою виявлення тенденцій змін якого-небудь параметра в часі ,відображення відсоткового вмісту ряду компонентів у деякому об‘єкті.

Технологія створення діаграм та графіків на основі табличних даних.

Створення діаграми

1. Вибір типу та вигляду діаграми ,а також перегляд її зразка;

2. Вибір або зміна диапазону комірок, що містять дані, на основі яких буде побудовано діаграму , і визначення способу формування її рядків;

3. Введення заголовків діаграми та її осей ,встановлення будь-яких параметрів діаграми ,пов‘язаних з її зовнішнім оформленням;

4. Вибір варіанта розміщення діаграми (на поточному або на окремому листку).

Приклад. Біржова діаграма.

  час макс мин закриття
9:00:00 5,29 5,27 5,280
10:00:00 5,30 5,28 5,290
12:00:00 5,31 5,29 5,300
14:00:00 5,32 5,30 5,310
18:00:00 5,31 5,30 5,305

  


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.028 сек.)