АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Моделі даних та їх представлення

Читайте также:
 1. А) Ревізія розрахунків за відшкодуванням завданих збитків
 2. Автоматизовані банки даних (АБД), їх особливості та структура.
 3. Авторегресійні моделі прогнозування
 4. Альтернативні моделі розвитку. Центральна проблема (ринок і КАС). Азіатські моделі. Європейська модель. Американська модель
 5. Б) ринковій моделі.
 6. Бази даних, їх призначення та основні елементи.
 7. Блок збереження даних у робочій області То Workspace
 8. В цьому випадку буде запропоновано вказати список таблиць і їх полів, і на підставі цих даних буде створений запит.
 9. Графічне представлення даних
 10. Економіко-математичний аналіз моделі продуктивності праці
 11. Експериментальних даних
 12. Електронні таблиці. Табличний процесор, запуск, відкриття й збереження документа. Копіювання, переміщення й видалення даних, форматування даних.

Модель (від лam. «Modulus» - міра, зразок, норма) - це прообраз, опис або зображення якогось об'єкту.

Крім матеріальних моделей (іграшки, глобуси, макета будинку ...) існують абстрактні моделі: описи, формули, зображення, схеми, креслення, графіки і т.д.

Всі абстрактні моделі, які можна представити за допомогою набору знаків (геометричних фігур, символів, фрагментів тексту), - це знакові моделі. Будь-яку знакову модель можна зобразити на папері. Щоб побудувати знакову модель, потрібно представляти значення знаків і знати правила перетворення знаків.

Моделі, отримані в результаті висновків, називаються вербальними (від лат. «Verbalis» - усний). Вербальними називаються також моделі, викладені в розмовній формі. Таким чином, всі абстрактні моделі можна поділити на знакові і вербальні (рис.2.1).

Рисунок 2.1 - Класифікація моделей по способу представлення

Інформаційні моделі мають відношення до інформаційних процесів. Інформаційні моделі мають бути абстрактними, оскільки, як відомо, інформація - це нематеріальна категорія. По-друге, інформаційні моделі мають бути знаковими, оскільки повідомлення представляються у вигляді знаків. Знакові моделі прийнято ділити на математичні й інформаційні моделі (рис. 2.2).

Рисунок 2.2 - Класифікація знакових моделей

Математична модель - це модель, сформульована мовою математики і логіки. З математичними моделями не потрібно плутати інформаційні моделі.

Інформаційна модель - це модель, що описує інформаційні процеси, або модель, яка містить інформацію про властивості і стан об'єктів, процесів, явищ.

Комп'ютерна модель - це модель, реалізована за допомогою, програмних засобів на комп'ютері.

Створення і дослідження моделей, створених за допомогою комп'ютера. називається комп'ютерним моделюванням.

Комп'ютерне моделювання знаходить унікальне застосування при описі і розрахунку експериментів, які виконувати в реальності не слід. Це, наприклад, моделі ядерного вибуху, пожежі на підприємстві, зіткнення на залізниці, військових дій і т.д. За допомогою комп'ютерних моделей можна з достатньою точністю описати деталі цих катастрофічних процесів.

Етапи побудови комп'ютерної моделі наведено на рисунку 2.3.

 
 

Рис.2.3 - Етапи побудови комп'ютерної моделіЗапитання для самоперевірки

1. Які програми входять до складу інтегрованого пакету прикладних програм MS Office?

2. Якіможливості для роботи з документами надає Microsoft Word?

3. Що таке електронний документ?

4. Які види електронних форм існують?

5. Що таке шаблон в ППП Microsoft Word?

6. Визначить, що таке форма.

7. Які види форм існують в ППП Microsoft Word?

8. Як створити структурний документ?


Тема 2.2 Аналітичні технології забезпечення ефективності управління в сфері торгівлі


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)