АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Додавання і редагування лінії тренда

Читайте также:
 1. А) Додавання векторів
 2. Введення та редагування тексту
 3. Властивості лінії графіків
 4. Г.Спенсер як продовжувач позитивістської лінії в соціології
 5. Додавання колонтитулів
 6. Додавання поверхонь
 7. Додавання текстури
 8. Додавання у форму об'єктів Active Х.
 9. Інструмент лінії для виділення передньої грані
 10. Колеблемость уравнений тренда.
 11. Линия тренда

1. Відкрийте папку. Створіть документ Призвіще.xls. За завданням викладача створіть таблицю, введіть дані, побудуйте графіки.

2. Двічі клацніть по графіку для переходу в режим редагування.

3. Виберіть ряд даних, до якого потрібно добавити лінію тренда. Виділіть цей ряд даних для побудови тренда, клацнувши по лінії графіка правою кнопкою миші (виділення буде мати вид чорних квадратиків, після клацання появиться контекстне меню), виберіть пункт меню Добавить линию тренда. Або після виділення ряду клацанням будь-якої кнопки миші виберіть команду Добавить линию тренда в меню Диаграмма.

 
 

На екрані появиться діалогове вікно (рис. 2.4).

Рисунок 2.4 - Діалогове вікно Лінія тренда

4. На вкладці Типвиберіть потрібний тип регресійної лінії тренда. або лінії ковзаючого середнього (лінійна фільтрація).

При виборі типа Полиномиальнаявведіть в полі Степеньнайбільший ступінь для незалежної змінної.

При виборі типу Скользящее среднее (линейная фильтрация) введіть в полі Периодчисло періодів (крапок), використовуваних для розрахунку ковзаючого середнього.

5. Для здійснення прогнозувиділите лінію тренда, клацнувши але нею мишею, потім клацніть правою кнопкою миші і виберіть пункт Форматирование линии тренда, відкрийте вкладку Параметры і встановіть необхідні параметри: Прогнозвперед на один або декілька періодів. На діаграмі буде показана лінія тренда і прогноз на один або декілька періодів.

6.Для виведення формули і значення R2 відкрийте вкладку Параметры і встановите необхідні параметриПоказать уравнение на диаграмме та Поместить на диаграмму величину достоверности аппроксимации (R^2)(рис. 2.5).

Рисунок 2.5 – Діалогове вікно Формат лінії тренду

7. Лінію тренда можна форматувати. Виділіть лінію тренда, клацнувши але нею мишею, потім клацніть правою кнопкою миші і виберіть пункт Форматирование линии тренда, встановіть бажаний Вид тренда, наприклад, виберіть червоний пунктирний вид лінії.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)