АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Нормального розподілу

Читайте также:
 1. V. Для дискретної випадкової величини Х, заданої рядом розподілу, знайти:
 2. Біноміальний закон розподілу
 3. Випадкові змінні х та у стохастично залежні, якщо зміна однієї з них викликає зміну розподілу другої (умовний розподіл однієї з них залежить від значень другої).
 4. Властивості емпіричної функції розподілу
 5. Властивості функції розподілу
 6. Вопрос 2 Доверительный интервал для нормального распределения.
 7. Геометричний закон розподілу
 8. Геометричний закон розподілу 1 страница
 9. Геометричний закон розподілу 2 страница
 10. Геометричний закон розподілу 3 страница
 11. Геометричний закон розподілу 4 страница
 12. Геометричний закон розподілу 5 страница

Для побудови нормальної кривої існує два способи:

 

1. За допомогою густини ймовірності

§ знаходять і ;

§ знаходять теоретичні частоти за формулою , де – сума частот, – різниця між сусідніми варіантами, , ;

§ будують точки в прямокутній системі координат і з’єднують їх лінією.

2. За допомогою функції розподілу

§ знаходять ;

§ знаходять теоретичні частоти за формулою , де ,

§ будують точки ( , ) на координатній площині.

 

Приклад. Для попереднього приклада обчислити теоретичний ряд частот за допомогою густини ймовірності. За беруть середини інтервалів, ,

 

–7,86 –2,69 0,0107 3,66
–5,86 –2,01 0,0529 18,12
–3,86 –1,32 0,1669 57,16
–1,86 –0,64 0,3251 111,34
0,14 0,05 0,3984 136,54
2,14 0,73 0,3056 104,66
4,14 1,42 0,1456 49,86
6,14 2,1 0,0440 15,07
8,14 2,79 0,0081 2,77
       

 

Порівняння теоретичного ряду частот з емпіричним розподілом указує на точність підібраного теоретичного закону розподілу.

 

168-170 –2,35 –3,03 –0,4906 –0,4988 4,1
170-172 –1,66 –2,35 –0,4515 –0,4906 19,55
172-174 –0,98 –1,66 –0,3365 –0,4515 57,5
174-176 –0,29 –0,98 –0,1141 –0,3365 111,2
176-178 0,39 –0,29 0,1517 –0,1141 132,9
178-180 1,08 0,39 0,3599 0,1517 104,1
180-182 1,76 1,08 0,4608 0,3599 50,45
182-184 2,45 1,76 0,4929 0,4608 16,05
184-186 3,13 2,45 0,4912 0,4929 3,15
         

 

Якщо задано дискретний варіаційний ряд, то знаходження теоретичних частот за допомогою густини ймовірності проводять на основі значень ознаки, а щоб побудувати теоретичний ряд за допомогою функції розподілу беруть за основу такі інтервали, серединами яких є спостережені значення .


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.026 сек.)