АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Теореми додавання ймовірностей

Читайте также:
 1. А) Додавання векторів
 2. Властивості ймовірностей подій
 3. Властивості щільності ймовірностей
 4. Граничні теореми теорії ймовірності
 5. Граничні теореми у схемі Бернуллі
 6. Дискретна випадкова величина та її закон розподілу ймовірностей
 7. Додавання і редагування лінії тренда
 8. Додавання колонтитулів
 9. Додавання поверхонь
 10. Додавання текстури
 11. Додавання у форму об'єктів Active Х.
 12. Задачі на теореми складання і множення ймовірностей

а) Ймовірність суми двох несумісних подій дорівнює сумі ймовірностей цих подій

.

б) Ймовірність суми двох сумісних подій дорівнює сумі ймовірностей цих подій без ймовірності їх сумісної появи

.

Зауваження. Варто мати на увазі, що коли події утворюють суму, то вони поєднуються союзом “чи” і навпаки.

 

в) Якщо події утворюють повну групу, то сума їх ймовірностей дорівнює одиниці

.

г) Принцип доцільності застосування протилежних подій: якщо протилежна подія розпадається на менше число варіантів, ніж пряма подія, то має сенс при обчисленні ймовірності перейти до протилежної події

.

д) Виходячи з того, що сума подій полягає в появі хоча б одного з подій – складових, має сенс користатися іншою формулою:

де – ймовірність непояви , тобто ,

ймовірність непояви , тобто ,

– ймовірність непояви , тобто ,

–ймовірність непояви , тобто .


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.021 сек.)