АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Інтегральна теорема Лапласа

Читайте также:
 1. S-M-N-теорема, приклади її використання
 2. Внешние эффекты (экстерналии). Теорема Коуза.
 3. Внешние эффекты, их виды и последствия. Теорема Коуза
 4. Вопрос 1 теорема сложения вероятностей
 5. Вопрос 24 Теорема Остроградского-Гаусса для электрического поля в вакууме
 6. Вопрос. Теорема Котельникова (Найквиста)
 7. Второй закон термодинамики. Энтропия. Закон возрастания энтропии. Теорема Нернста. Энтропия идеального газа.
 8. Гранична теорема Пуассона
 9. Дискретизація сигналу – теорема відліків (Котельникова)
 10. Друга теорема економіки добробуту та її значення
 11. Друга теорема розвинення
 12. Закон Био-Савара-Лапласа

Якщо число незалежних випробувань досить велике, а ймовірність появи події в кожному випробуванні не мала, то ймовірність появи події в інтервалі від до разів визначається наближеною формулою

, , .

Функція – непарна. Значення функції знаходять із таблиці (додаток 2). При .

 

Ймовірність відхилення відносної частоти від ймовірності. Нехай проводять незалежних випробувань, у кожному з яких ймовірність появи події постійна. Ймовірність того, що в випробуваннях відносна частота появи події відхилиться від ймовірності не більш, ніж на , визначається наближеною формулою

.

Найімовірніше число появ події в серії незалежних випробувань. Числопояв подіїв незалежних випробуваннях називається найімовірнішим, якщо його ймовірність є найбільшою

.

Якщо – ціле число, то ,

§ – дробове число, то існує єдине , що дорівнює цілій частині числа ,

§ – ціле число, то існує два найімовірніших числа, які дорівнюють відповідно лівій і правій частині нерівності.

 

 

Приклад 11. Ймовірність улучення в мішень при одному пострілі дорівнює 0,4. Знайти ймовірність 3-х улучень при 5-ти пострілах.

Розв’язання. За формулою Бернуллі визначимо ймовірність 3-х улучень при 5-ти пострілах .

 

Приклад 12. Підручник виданий тиражем 100 000 екземплярів. Ймовірність того, що підручник зброшурований неправильно, дорівнює 0,0001. Знайти ймовірність того, що тираж містить рівно 5 бракованих книг.

Розв’язання.За умовою . Використовуємо формулу Пуассона. ,

.

Приклад 13. 75% усієї продукції відповідає вимогам вищого сорту. Знайти ймовірність того, що в партії з 150 виробів: а) 100 виробів виявиться вищого сорту; б) не менш 110 виробів виявляться вищого сорту.

Розв’язання.

а) . Використаємо локальну теорему Лапласа.

Подія поява виробу вищого сорту.

.

Із таблиці (додаток 1) знаходимо: , тоді

.

б) . Використаємо інтегральну теорему Лапласа

, ,

.

Отже

.

 

Приклад 14. Ймовірність появи події в кожному з 625 незалежних випробувань дорівнює 0,8. Знайти ймовірність того, що відносна частота відхилитися від 0,8 не більш, ніж на 0,04.

Розв’язання.

..

 

Приклад 15. Ймовірність того, що деталь стандартна, дорівнює 0,9. Скільки необхідно перевірити деталей, щоб з ймовірністю 0,9544 можна було стверджувати, що частість відхилиться від ймовірності не більш, ніж на 0,02.

Розв’язання. .

, ,

із таблиці , , , .


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)