АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Еволюція власності на землю та на майно

Читайте также:
 1. А. Стекание тока в землю через одиночные заземлители
 2. Аналіз небезпеки, що виникає при стіканні струму в землю. Захисне заземлення
 3. Апоміксис і еволюція.
 4. Апоміксис і еволюція.
 5. БІОГЕОГРАФІЯ Й ЕВОЛЮЦІЯ
 6. БУДОВА І ЕВОЛЮЦІЯ.
 7. Величина земельной ренты уменьшится, если кривая спроса на землю сдвинется вправо. Верно ли это?
 8. Використання прав інтелектуальної власності у сфері господарювання
 9. Виникнення грошових відносин. Еволюція і типи грошей.
 10. Відповіді до теми № 5 «Українська національно-демократична революція 1917 – 1921 рр.»
 11. Власність як економічна категорія. Сутність власності, її економічний та правовий зміст
 12. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ

Еволюція організаційно-правових формувань. Вибір оптимальної

Форми в сільському господарстві.

Земельний кодекс України 2001 року.

Земельна рента та її форми в сучасних умовах.

Диференційна земельна рента.

Монопольна земельна рента.

Прибутковість сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах.

Основні поняття і терміни теми

Рента, земельна рента, диференціальна рента, монопольна рента, аб-

Солютна рента, аграрна політика, земля, ціна землі, бонітарна та економіч-

На оцінка ефективності використання землі, організаційно-правові фор-

Ми, виробнича та обслуговуюча кооперація, реформування земельних та

Майнових відносин в Україні, Земельний кодекс, інвестування АПК.

Питання для обговорення

Яка структура агропромислового комплексу України?

Чому сільське господарство є специфічною галуззю розвитку еконо-

Міки України?

Зазначте характерні риси сільськогосподарського виробництва.

Які причини кризи сільського господарства України вам відомі?

У чому суть земельної ренти?

Які форми земельної ренти вам відомі? Охарактеризуйте їх.

У чому полягає різниця між диференціальною рентою І та диферен-

Ціальною рентою ІІ?

Теми доповідей

Причини кризи в аграрному секторі України.

Реформування організаційно-правових форм у 1999 – 2000 рр.

Земельна реформа. Її реалізація в Україні.

Тестові завдання до теми

1. Які вимоги до аграрної політики названі неправильні:

а) врахувати реальні запити та потреби села;

б) мати чітко виражений соціальний характер;

в) бути складовою частиною економічної політики держави;

Г) усі відповіді правильні?

2. До унікальних рис сільського господарства як галузі не відно-

ситься:

А) сезонний характер виробництва при однаковому попиті протягом

Року, що викликає потребу комбінування різних способів переробки та

зберігання сільськогосподарської продукції та сировини;Б) сільське господарство є головним джерелом сировини та головним

Споживачем матеріально-технічних ресурсів промисловості, що зумов-

лює існування певного паритету цін;

В) для агропромислового виробництва характерний масовий стан-

дартизований випуск однорідної за якістю продукції;

Г) для сільського господарства характерне масове застосування авто-

Матизованої праці.

Який із факторів не визначає особливостей сільськогосподар-

ського виробництва:

а) тривалий період обороту капіталу;

б) природно-кліматичні умови;

в) сезонність виробництва;


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)