АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

КОРОТКИЙ ЗМІСТ

Читайте также:
 1. V. Зміст теми заняття.
 2. Бухгалтерський баланс,його побудова, зміст і оцінка статей.
 3. В) становлять зміст соціального захисту безробітних.
 4. Взаємозв'язок етапів аналізу з метою і змістом робіт
 5. Визначити зміст «соціології молоді» – 15 б.
 6. Визначте зміст соціального конфлікту – 15 б.
 7. Визначте зміст соціології молоді – 15 б.
 8. Вимоги до змісту загальної середньої освіти
 9. Вимоги до змісту та розташування реквізитів
 10. Вимоги щодо змісту та оформлення документів
 11. Відносні статистичні величини, їх види за аналітичною функцією, економічний зміст, методика обчислення та одиниці вимірювання
 12. Відповідно до цього під змістом Світового Розуму стали розуміти Христа, Світової

1. Характеристика дисципліни «Економічна теорія» . . . . . . . . . . . 8

2. Структура навчальної дисципліни за

модульною системою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

3. Навчально-тематичний план дисципліни

“Економічна теорія” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

4. Тематичний план, проблематика та зміст лекційних

занять з дисципліни “Економічна теорія” . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

5. Методичні вказівки та завдання для проведення

семінарських занять з дисципліни “Економічна теорія” . . . .139

6. Орієнтовна тематика рефератів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239

7. Перелік питань з дисципліни “Економічна теорія”,

які виносяться на іспит для студентів денної та

заочної форми навчання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241

8. Завдання для виконання контрольних робіт з

дисципліни “Економічна теорія” для студентів

заочної форми навчання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244

9. Термінологічний словник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251

10 Список рекомендованої літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .278

ЗМІСТ

Характеристика дисципліни «Економічна теорія» . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Структура навчальної дисципліни за модульною системою . . . . . . . . 10

Навчально-тематичний план дисципліни “Економічна теорія” . . . . . . 11

Тематичний план, проблематика та зміст лекційних

Занять з дисципліни “Економічна теорія” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

ЧАСТИНА І Тематичний план, проблематика та

Зміст лекційних занять дисципліни “Економічна теорія” . . . . . . . . . . 17

Модуль I. Загальні основи економічного розвитку суспільства . . . . . 17

Тема 1. Економічна теорія як наука . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

1.1. Предмет економічної теорії та її місце в

системі економічних наук . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

1.2. Етапи становлення і розвитку економічноїдумки в суспільстві Сучасні економічні теорії . . . . . . . . . . . . . .18

1.3. Економічні закони та категорії, їх класифікація . . . . . . . . . . . . .22

1.4. Метод економічної теорії та його складові елементи . . . . . . . .23

Тема 2. Суспільне виробництво та фактори, що на нього впливають . .25

2.1. Суть і структура продуктивних сил та виробничих

відносин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

2.2. Фази та сфери суспільного виробництва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

2.3. Суспільно-економічні формації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Тема 3. Суспільний продукт. Рушійні сили розвитку

економіки та виробництва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

3.1. Суть та характеристика людських потреб і благ . . . . . . . . . . . . .32

3.2. Характеристика суспільного продукту та його

основні форми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

3.3. Економічна ефективність суспільного виробництва . . . . . . . .36

3.4. Суть і види економічного прогресу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Тема 4. Власність у системі виробничих відносин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

4.1. Суть власності, її економічний та юридичний зміст . . . . . . . . .43

4.2. Типи, види та форми власності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

4.3. Реформування відносин власності на сучасному

етапі розвитку України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

Тема 5. Основні форми економічного розвитку.

Товарна організа ція та її роль в еволюції суспільства . . . . . . . . . . . . . . . . .49

5.1. Форми суспільного виробництва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

5.2. Товар та його властивості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

‡агрузка...

5.3. Суть грошей і грошових систем, їх еволюція . . . . . . . . . . . . . . . .52

Модуль II. Загальні основи ринкової економіки


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)