АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Суть і структура продуктивних сил та виробничих відносин

Читайте также:
 1. B) социально-стратификационная структура
 2. II. Соціальні відносини як форма прояву соціальних взаємодій.
 3. III. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИХОДА
 4. VI. Рыночный механизм. Структура рынка. Типы конкурентных рынков
 5. VIII. Формирование и структура характера
 6. А. Лінійна організаційна структура
 7. Автоматизований облік виробничих запасів на складі
 8. Автоматизовані банки даних (АБД), їх особливості та структура.
 9. Аграрне виробництво в національній економіці. Форми господарювання і земельні відносини
 10. Адміністративна структура БМР має три органи: загальні збори акціонерів, рада директорів і правління.
 11. Адміністративно-правових відносин.
 12. Адхократическая структура

Основою розвитку людського суспільства є мате ріальне виробництво,

створення матеріальних благ. Тому першим історичним актом людини

є виробництво засобів, необхідних для задоволення її життєвих потреб.

Вироб ництво матеріальних благ у кожній суспільно-економічній фор-

мації має особливості, відбувається за допомогою різ них знарядь праці

тощо. У межах будь-якого способу вироб ництва здійснюється взаємодія

людини з природою, в якій суб'єктом є людство, а об'єктом — природа.

У процесі цієї взаємодії людина видозмінює речовину природи і присто-

совує її для задоволення своїх потреб. Ця взаємодія означає процес праці,

який охоплює такі основні моменти: праця людини, предмети праці, за-

соби праці.

Праця — цілеспрямована, усвідомлена діяльність людей, у проце сі

якої вони видозмінюють зовнішню природу, опосередковують, регулю-

ють і контролюють обмін речовин між людиною і природою і водночас

змінюють, вдосконалюють себе.

При цьому людина досягає і власної свідомої мети, що визначає спо-

сіб та характер її дій, і якій особистість під коряє свою волю. Цим праця

людини відрізняється від інстинктивних дій і операцій тварин.

Предмет праці — речовина природи, на яку людина діє у процесі пра-

ці, піддаючи її обробці.

Предмети праці бувають двох видів: надані самою при родою (на-

приклад, риба, яку ловлять; дерево, яке руба ють); ті, що підлягають по-

передньому обробленню (видобута руда, яку переплавляють на мета-

лургійному заводі). Такий предмет праці називають сирим матеріалом,

сировиною.

Засоби праці — створена за законами природи річ або комплекс речей,

якими людина діє на предмети праці.

Основними є механічні засоби праці (машини, устатку вання), робочі

будівлі, ка нали, дороги, земля, труби, бочки, посудини тощо. Залежно від

виконуваних у процесі праці функцій, певна річ може бути і предметом, і

засобом праці. Так, функціонуючий то карний верстат належить до засо-

бів праці, а той, що пере буває в ремонті, — до предметів праці.

26

У процесі еволюції економічної системи основним продуктом діяль-

ності стають інформаційні ресурси (інформація, знання тощо), то пред-

метами праці є первинна інформація, а засобами праці — способи її пере-творення, збереження і переда вання. Процес праці є органічною єдністю

трьох названих мо ментів, і визначальна роль у ньому належить людині.

Якщо процес праці розглядати з погляду його резуль тату — продукту,

то він є процесом виробництва, а засоби і предмети праці — засобами ви-

робництва.

Фактори виробництва – це всі необхідні елементи, які використову-

ються для виробництва матеріальних і нематеріальних благ.

До них відносять:

1) працю;

2) капітал – це сукупність усіх реальних, матеріальних та грошових за-

собів, крім землі, які виробництві товарів та послуг;

3) землю – включає, крім земельних, сукупність природних ресурсів, які

використовуються в процесі праці, тобто земля, надра, вода, сонце,

вітер, ядерна енергія, вогонь;

4) науку – це специфічна форма людської діяльності, спрямована на

отримання та систематизацію нових знань про природу суспільство

і мислення;

5) інформацію – систему збирання, оброблення та систематизації різно-

манітних знань людини з метою використання їх у різних сферах її

життєдіяльності;

6) підприємницькі здібності – це здатність людини до організації про-

дуктивної діяльності.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)