АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Майна двох або більше осіб, що мають на меті: ведення виробничої

Читайте также:
 1. I. Організація та проведення модульного і підсумкового контролю
 2. Б процес збільшення і розвитку приміської зони великих міст
 3. Більшість країн світу мають відкриту економіку.
 4. Введення змінних
 5. Введення математичних виразів (формул)
 6. Введення машин в експлуатацію
 7. Введення поняття комплексного числа
 8. Введення протибольового препарату
 9. Введення та редагування тексту
 10. Ведення діловодства.
 11. Ведення перемовин
 12. Ведення системного журналу

Діяльності, забезпечення прибутку його засновникам та забезпечення

Соціальних гарантій усіх членів.

Терміни і поняття

Монопольна рента 5. Товариство з обмеженою відповідальністю

Ціна землі 6. Диференціальна рента І

Абсолютна рента

Сільськогосподарський виробничий

Кооператив

Диференціальна рента І 8. Обслуговуючий кооператив

Задачі

Фермер вирішив продати свою земельну ділянку площею 10 га, на

Якій споруджено будівлю вартістю 10 тис. дол. Ділянка щороку при-

Носила дохід у вигляді ренти в розмірі 1 тис. дол. Середня відсоткова

ставка за банкі вськими депозитами – 5%.

Визначте:

а) ціну землі, за яку фермер продасть свою ділянку;

Б) загальну суму грошової виручки за землю й будівлю.

Фермерське господарство зібрало 20 тис. т зерна, з яких використало

Для внутрігосподарських потреб (насіння, корми тощо) 7 тис. т, ще 3

Тис. т – для страхового фонду. Решту було реалізовано на ринку за

Середньою ціною 200 грн за 1 т.

Визначте:

а) величину товарної продукції в натурі та за вартістю;

б) відсоток товарності зернового господарства;

в) величину прибутку за товарну продукцію;

Г) рівень рентабельності зернового виробниц тва, якщо собівартість 1 т

Зерна становила 120 грн.

За даними таблиці визначте прибуток і рівень рентабельності вироб-

Ництва продукції у фермерському гос подарстві. Які висновки можна

Зробити з ваших розрахунків?

Назва продукції Собівартість 1 т (грн) Ціна реалізації 1 т (грн)

Пшениця 150 250

Цукрові буряки 60 80

Картопля 210 220

Яловичина 3500 3200

Підприємець узяв в оренду ділянку землі. Згідно з договором, він

Щорічно повинен сплачувати землевласникові орендну плату в сумі

Грн. Річні його затрати на виробництво продукції становили

Грн, а виручка за її реалізацію – 10 000 грн. Середній прибуток

на вкладений капітал в інших галузях був на рівні 20%. ВирахуйтеНорму прибутку, отриманого підприємцем, і скажіть, чи вигідно йому

Вкладати свій капітал в оренду.

5. Користуючись даними таблиці, вирахуйте:

а) суспільну ціну виробництва одного центнера зерна;

б) суспільну ціну виробництва всього зерна;

в) земельну ренту;

Г) вкажіть вид цієї ренти й назвіть умову її утворення.

Сорт землі

Витрати на вироб-

Ництво

Середня норма

Прибутку, грн

Зерно, ц

Індивідуальна

Ціна виробництва

Всього зерна, грн

Індивідуальна

Ціна виробництва

Ц, грн

Суспільна ціна

Виробництва

Всього зерна

Суспільна ціна

Виробництва 1 ц

Рента, грн

1 100 20 10 120 12

2 100 20 15 120 8

3 100 20 20 120 6

Фермер орендує ділянку землі, на якій вирощує лимони. Затрати ка-

Піталу на те, щоб виростити 1 т лимонів, становлять 1500 грн. Ринко-


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)