АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Робництва взаємозалежні. Розгортається боротьба за якість товару та бо-

Читайте также:
 1. Боротьба з завадами при вимірюванні малих сигналів
 2. Боротьба з організованою злочинністю та корупцією.
 3. Боротьба польських, литовських, угорських та ординських феодалів на українські землі у 14 ст.
 4. Боротьба українського народу за національну освіту й рідну мову
 5. Боротьба Хунського Китаю проти хунну в ІІІ– ІІ століттях до н. е.
 6. Бюджетні обмеження. Вплив зміни доходу або ціни товару на бюджетні обмежені обмеження. Нелінійні бюджетні обмеження.
 7. Вибір монополістом ціни й обсягу виробництва
 8. Вибір обсягів виробництва у короткостроковому періоді
 9. Вибір обсягів виробництва у короткотерміновому періоді
 10. Виробництва
 11. Виробництва благ громадського вжитку; коригування побічних наслідків
 12. Виробництва монополістом

Ротьба за престиж.

6. Ліберальний варіант змішаної економіки характеризується:

А) обмеженим втручанням держави, створенням сприятливих умов

Для приватного сектору, віддає перевагу ринковим важелям саморегулю-

вання економіки;

Б) відрізняється необхідністю соціалізації капіталістичного госпо-

Дарства, підпорядкуванням приватного сектору інтересам суспільства,

впровадженням системи національного планування шляхом проведення

інституційних та соціальних реформ;

в) має на меті поєднання планування і ринку, централізму та децен-

тралізму, індивідуальних та колективних форм власності;

Г) жодної правильної відповіді.

Безперервний рух капіталу, в якому він послідовно перетворюється

з однієї форми на іншу і робить повний кругооборот з приростом, – це:

а) торгова операція;

б) кругооборот капіталу;

в) амортизація;

Г) виробничий процес.

8. Продаж товарів за штучно заниженими цінами – це:

а) кліринг;

б) монополія;

в) демпінг;

Г) конкуренція.

9. Закон попиту свідчить про те, що:

а) величина попиту перебуває у прямій залежності від ціни;

б) величина перебуває у зворотній залежності від ціни;

в) динаміка цін на попит не впливає;

Г) всі відповіді правильні.

Як називається така економічна ситуація, коли покупцем пев-

Ного товару є лише один економічний суб’єкт?

а) монополією;

б) олігополією;

в) монопсонією;

Г) дуополією.

11. Дивіденд – це:

а) вид податку;

б) частина прибутку корпорацій;

в) вид послуг;

Г) грошовий інструмент.

Та частина капіталу, яка перетворюється на засоби виробництва

і не змінює своєї величини, – це:

а) змінний капітал;

б) прибуток;

в) постійний капітал;

Г) оборотні фонди.

13. Цінова конкуренція відбувається завдяки:

а) зміни якості товару;

б) післяпродажного сервісу;

в) внаслідок зміни цін;

Г) зміни законодавства.

14. Маркетинг вивчає:

а) просування товарів від виробника до споживача;

б) правила управління персоналом та виробничими процесами;

в) техніко-економічні відносини;

Г) економічну систему.

15. До внутрішніх функцій фірми (організації) не відносять:а) розподілу функцій (розподіл завдань між членами організації);

Б) забезпечення доходів – організація забезпечує заробітною платою

як універсальним виміром витрачених зусиль;

в) визнання та можливостей самовираження;

Г) проникнення на ринок товарів та послуг і отримання через ринок

Прибутку.

16. Оборот капіталу – це:

А) отримання прибутку в розмірі, що дорівнює вартості аван сованого

капіталу;

б) перетворення товару на гроші та навпаки;

В) повернення вартості авансованого капіталу до його влас ника у гро-

шовій формі;


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)